Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε όλα τα Στάδια της Επένδυσης

Με σκοπό τη διασφάλιση της επιτυχίας των επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακής Τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να συνδράμει τα υποψήφια επενδυτικά σχήματα μέσω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας της στο εγχώριο επιχειρείν, προσφέροντας μία πλήρη γκάμα υποστήριξης σε επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της επένδυσης. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους υπηρεσίες οι οποίες συνδυαστικά τίθενται στη διάθεση των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση επενδύσεων, τόσο κατά την περίοδο αξιολόγησης της επένδυσης, όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, είναι οι ακόλουθες:

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (Financial Advisory)

Οι επιμέρους υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου συνοψίζονται στα εξής:

(α) Strategic Business Advisory:

Παροχή ενός διευρυμένου φάσματος υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σε επιχειρηματικούς πελάτες (είτε υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας είτε πελάτες άλλων Τραπεζών) που αποσκοπούν στην εξυγίανση τους, στη βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας τους και αύξηση της κερδοφορίας τους, και εν τέλει στη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

(β) Transaction Advisory:

Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σε επιχειρηματικούς πελάτες, οι οποίοι έχουν ανάγκη από υποστήριξη σε ότι αφορά εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποπενδύσεις, carve-outs, κτλ. Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες (οι οποίες αφορούν ολόκληρο το φάσμα της συναλλαγής – από το στάδιο των αρχικών συζητήσεων μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής) περιλαμβάνουν συντονισμό της διαδικασίας και των εμπλεκόμενων, επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων / χρηματοοικονομικών μοντέλων, αποτιμήσεις και γενικότερη υποστήριξη σε θέματα που άπτονται της συναλλαγής.

(γ) Infrastructure Advisory:

Η ομάδα Infrastructure Advisory της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει μεγάλη επιτυχημένη προϋπηρεσία στη δημιουργία άρτιων χρηματοοικονομικών μοντέλων, διασφαλίζοντας διαφάνεια και την ικανότητα συμπερίληψης των μοναδικών χαρακτηριστικών κάθε έργου, που βοηθούν τον υπεύθυνο για τη λήψη απόφασης να καταλήγει στη βέλτιστη διάρθρωση προσφοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη απόδοση και την ελκυστικότητα χρηματοδότησης κάθε έργου. Μέσω του Infrastructure Advisory, προσφέρονται υπηρεσίες τόσο προς τον Ιδιωτικό Τομέα (Private Sector Advisory), όσο και προς το Δημόσιο Τομέα (Public Sector Advisory).

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Technical Advisory)

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συμπράττοντας με εξωτερικούς εξειδικευμένους τεχνικούς συνεργάτες μπορεί να υποστηρίξει τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια Αναπτυξιακής Τραπεζικής παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τόσο κατά την περίοδο αξιολόγησης της επένδυσης και κατάρτισης του χρηματοδοτικού σχήματος, όσο και κατά την περίοδο υλοποίησης:

(α) Περίοδος αξιολόγησης της επένδυσης και κατάρτισης του χρηματοδοτικού σχήματος

Ανάλυση των τεχνικών, αδειοδοτικών, οικονομικών και πάσης φύσεως συμβατικών παραμέτρων του έργου, προσδιορισμός των σχετικών κινδύνων και παρουσίαση προτάσεων - μέτρων απομείωσής τους και σύνταξη μελέτης (Technical Due Diligence Report) με στόχο τη λήψη απόφασης χρηματοδότησης και τεχνική υποστήριξη στους λοιπούς συμβούλους (π.χ. νομικό σύμβουλο, χρηματοοικονομικό σύμβουλο κ.α.).

(β) Περίοδος υλοποίησης της επένδυσης

Επί τόπου επισκέψεις επιθεώρησης με σκοπό τον έλεγχο της προόδου κατασκευής, τη συμμόρφωση των κατασκευαστών με τις προϋποθέσεις κατασκευής του κάθε έργου, τον έγκαιρο εντοπισμό και την κατάθεση προτάσεων αντιμετώπισης τεχνικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη διαπίστωση που κριθεί σκόπιμη, προτείνοντας παράλληλα, σε περίπτωση παρατηρήσεων, μέτρα απομείωσης των όποιων επιπτώσεων.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου (Project Management)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης έργου (Project Management), αποσκοπούν στο βέλτιστο συντονισμό, επίβλεψη και διαχείριση των υπό χρηματοδότηση έργων διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική και σύμφωνη με τις τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου. Οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν συνοπτικά τα κάτωθι:

  • Λεπτομερής ανάλυση των αναγκών και απαιτήσεων του έργου
  • Προγραμματισμό και διαρκή παρακολούθηση των τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής του έργου
  • Συνεχή παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και αντιμετώπιση τυχόν αποκλίσεων
  • Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και πιστοποίηση πληρωμών
  • Διαχείριση των συμβάσεων
  • Εισηγήσεις διορθωτικών παρεμβάσεων, όπου και αν αυτές απαιτούνται
  • Έκδοση αναλυτικών αναφορών προόδου
  • Καθοδήγηση και υποστήριξη στον φορέα της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου