Πρόσβαση σε Εγχώρια και Διεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια

Μέσω της Αναπτυξιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, τα υποψήφια επενδυτικά σχέδια μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εγχώρια και διεθνή αναπτυξιακά κεφάλαια, τα οποία δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των κοινωνικών υποδομών, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Η συμμετοχή των κεφαλαίων αυτών μπορεί να υλοποιηθεί είτε απευθείας ως μέρος του μετοχικού κεφαλαίου του επενδυτικού σχήματος, είτε μέσω εκδόσεων δανείων μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine ή subordinated debt), αναλαμβάνοντας οιονεί μετοχικό (quasi equity) κίνδυνο. Με τη συμμετοχή αυτή μοχλεύονται περαιτέρω ιδιωτικά κεφάλαια, με σκοπό τη συμπλήρωση του χρηματοδοτικού σχήματος διατηρώντας τη δανειακή έκθεση σε χαμηλότερα επίπεδα και εξασφαλίζοντας κατ’ επέκταση μία δίκαιη κατανομή στην κάλυψη των απαιτούμενων πηγών κεφαλαίων από ίδια και δανειακά κεφάλαια.

Μέσω της ενδελεχούς ανάλυσης των πιθανών μετοχικών δομών και επιλογών, σκοπός είναι η διαμόρφωση του βέλτιστου χρηματοδοτικού σχήματος, το οποίο σε συνδυασμό με τα δανειακά κεφάλαια εξυπηρετεί τους στόχους όλων των μερών.

Τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να προέρχονται από τις κάτωθι πηγές:

1. Επενδυτικές Πρωτοβουλίες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν από κεφάλαια αναπτυξιακών πρωτοβουλιών προερχόμενων από τον ίδιο τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, κυρίως για έργα στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιώσιμης ανάπτυξης με υψηλό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα, της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

2. Κεφάλαια Προερχόμενα από την Εγχώρια Αγορά

Κεφάλαια από φορείς και ιδιώτες επενδυτές που δραστηριοποιούνται με έδρα την Ελλάδα (venture capitals, green funds, innovation forums) και αναζητούν ευκαιρίες ή επιδιώκουν τη στήριξη επενδύσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

3. Διεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια

Κεφάλαια διεθνούς προέλευσης που στοχεύουν σε συμμετοχή σε αναπτυξιακά σχέδια κυρίως στους τομείς της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της ενέργειας.

4. Προσέλκυση Συμμετοχών από Διεθνείς Χρηματοικονομικούς Φορείς (International Financial Institutions - IFIs)

Συνδρομή στην ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε παροχή μετοχικών ή οιονεί μετοχικών κεφαλαίων από Διεθνείς Χρηματοοικονομικούς Φορείς (International Financial Institutions - IFIs). Η συμμετοχή των φορέων αυτών μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και επενδύσεις σε έργα υποδομών, καθώς και σε σχήματα Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

5. Εναλλακτικά Κανάλια Χρηματοδότησης (Alternative Financing)

Συμπλήρωση των χρηματοδοτικών αναγκών και διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος, ώστε αυτό να εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ωφέλειες που μπορεί να προκύψουν από την υλοποίηση κάθε έργου. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να εξεταστούν Εναλλακτικά Κανάλια Χρηματοδότησης, τα οποία περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις όπως Peer-to-Peer Business Lending, Equity Crowd funding και Social Impact Bonds. Η σημαντικότητα των μορφών αυτών στις χρηματοδοτήσεις των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ενισχυθεί μέσω του ευρύτερου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.