Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα επόμενα έτη, αποτελεί η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και η συμβολή τους στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά των τραπεζών, χρειάζονται καινοτόμα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά εργαλεία για μείωση του ρίσκου και του κόστους της χρηματοδότησης, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι νέες επενδύσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υφιστάμενα Εργαλεία

Είναι ήδη εμφανής ο αυξημένος ρόλος που έχουν διαδραματίσει τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Αυτή τη στιγμή μέσω της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιούνται δράσεις / έργα χρηματοδοτούμενα από τα κάτωθι ενεργά προγράμματα:

α. Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση συνολικά €40εκ περίπου, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου - Πρόγραμμα Ελλάδας, και προορίζονται για την χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα JESSICA


β. Χρηματοδοτικό Εργαλείο JEREMIE

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού χορηγεί συγχρηματοδοτούμενα δάνεια «JEREMIE» με προνομιακούς όρους για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Κεφαλαίων Κίνησης ή και Επενδυτικών Δανείων.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα JEREMIE


Αναφορικά με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που απευθύνονται σε επενδυτικές πρωτοβουλίες προϋπολογισμού μικρότερου των Ευρώ 2,5 εκ., ενημερωθείτε για τις δράσεις που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς εδώ.

Δράσεις Νέας Περιόδου

Η Τράπεζα Πειραιώς, στηριζόμενη στην αποδεδειγμένη και πολυετή εμπειρία της στην χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και στην τεχνογνωσία στην κατάρτιση ευέλικτων και καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με γνώμονα τη σαφή οριοθέτηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο νέος σχεδιασμός ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), η παροχή απευθείας ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες από θεσμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού (π.χ. EBRD, IFC) για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, η απορρόφηση του συνόλου των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και η χρήση υφιστάμενων επενδυτικών προγραμμάτων, αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχτεί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών συνοψίζονται ως εξής:

 • Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων)
 • Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων)
 • Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Φορείς (π.χ. ΕΙΒ, EBRD κτλ.).
 • Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of Funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσοτέρων του ενός Ταμείων

Συνοπτικά, τα βασικά στοιχεία των προς αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας περιόδου 2014-2020, είναι τα εξής:


α. Χρηματοδοτικά εργαλεία (Financial Instruments) 2014-2020

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών ακολουθεί τη φιλοσοφία και χαρακτηριστικά που αναφέρονται πιο πάνω.

Αυτή τη στιγμή οριστικοποιούνται οι όροι τους προκειμένου να ξεκινήσει η περίοδος εφαρμογής τους.


β. Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη - Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)

Στο πλαίσιο της προώθησης των επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments - EFSI).

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το EFSI, έχει τρεις στόχους:

 • την άρση των επενδυτικών εμποδίων μέσω της εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς,
 • την παροχή ορατότητας και τεχνικής υποστήριξης σε επενδυτικά έργα, και
 • την «έξυπνη» χρήση νέων και ήδη υπαρχόντων χρηματοπιστωτικών πόρων

Το EFSI σκοπεύει να λειτουργήσει ως μοχλός για την κινητοποίηση τουλάχιστον €315δις σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και είναι προσανατολισμένο σε χρηματοδότηση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας. Στόχος του EFSI είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε τομείς όπως υποδομές, εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Βασικός σκοπός του EFSI είναι η εισροή ιδιωτικής χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή πραγματική οικονομία, κυρίως μέσω της σύστασης εγγυήσεων ύψους ~€ 21δις και της δημιουργίας ευρωπαϊκής πύλης επενδύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Φορείς προώθησης επενδύσεων (project promoters)
 • Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές
 • Κράτη- μέλη, φορείς του δημόσιου
 • Iδιωτικός τομέας

Κριτήρια για αξιολόγηση έργων

 • Συνεισφορά στους στόχους του EFSI
 • Ποιότητα και αρτιότητα του έργου
 • Τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα
 • Πρόσθετοι δείκτες (συμπληρωματικότητα, πολλαπλασιαστές, ιδιωτική συμμετοχή, κλπ)