Εξειδικευμένες Χρηματοδοτικές Λύσεις

Εκμεταλλευόμενη την πλούσια και μακρά εμπειρία της Τράπεζας Πειραιώς στη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών σχεδίων αλλά και στο σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων χρηματοδοτικών δομών, βασικό στοιχείο της Αναπτυξιακής Τραπεζικής είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μέσω εξειδικευμένων λύσεων και χρηματοδοτικών προϊόντων όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται πιο κάτω:

Χρηματοδοτήσεις Έργων (Project Finance)

Το μοντέλο χρηματοδότησης τύπου project finance υλοποιείται ως επί το πλείστον με τις μεθόδους παραχώρησης, αυτοχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης, με χρηματοδότηση εταιριών ειδικού σκοπού, που διέπονται από την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), είναι αυτόνομες και η αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων στηρίζεται σε μελλοντικές ταμειακές ροές της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.

Μέσω του μοντέλου project finance επιτυγχάνεται ορθολογική κατανομή του αναλαμβανόμενου ρίσκου μεταξύ όλων των μερών, ενώ αξιολογούνται και προσδιορίζονται τρόποι ελαχιστοποίησης όλων των γεγονότων, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επένδυσης.

Ομόλογα Έργων (Project Bonds)

Η διοργάνωση Project Bonds αποτελεί εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων. Μέσω τυποποιημένης προσέγγισης, διαβάθμισης του ρίσκου και της απόδοσης και ενσωμάτωσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της διεθνούς πρακτικής, τα Project Bonds μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός προσέλκυσης διεθνών ή εγχώριων χρηματοδοτικών κεφαλαίων.

Τα Project Bonds φέρνουν νέα δυναμική στη χρηματοδότηση επενδύσεων μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας προσφέροντας πρόσβαση στη διεθνή αγορά και σε θεσμικούς επενδυτές. Παράλληλα, τα Project Bonds μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά στοιχεία ενεργητικού για κεφάλαια που θέλουν να συμμετέχουν σε επενδύσεις, κυρίως στους κλάδους των υποδομών και της ενέργειας.

Εγγυημένες Χρηματοδοτήσεις (Guarantee Facilities)

Η εισαγωγή δανειακών προϊόντων εγγυημένης αποπληρωμής λειτουργεί ως μέσο για το «ξεκλείδωμα» περιορισμών ρευστότητας στη χρηματοδότηση επενδύσεων, χρησιμοποιώντας δυναμική κατανομή του αναλαμβανόμενου ρίσκου μεταξύ των παρόχων χρηματοδότησης.

Τα προϊόντα Εγγυημένων Χρηματοδοτήσεων λειτουργούν συνδυαστικά με προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων ή με άλλες παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης ενώ (όπως και τα Project Bonds) μπορούν να προσδώσουν πρόσθετη αξία στην επένδυση μέσω μείωσης του κόστους χρηματοδότησης, βελτιώνοντας την εσωτερική απόδοση του επενδυτή (Internal Rate of Return).

Προσαρμοσμένα Χρηματοδοτικά Προϊόντα (Tailor-Made Financing Products)

Σε συνδυασμό με υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης, η Αναπτυξιακή Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει τη δυνατότητα σχηματισμού εξειδικευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων, προσαρμοσμένα στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τη στόχευση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Η παροχή των εξειδικευμένων λύσεων έχει ως σκοπό την εναρμόνιση της μορφής και των όρων των χρηματοδοτικών κεφαλαίων με τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας των έργων.