Συχνές Ερωτήσεις ΥΠΕΘΑ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τι θα ισχύει για τους λογαριασμούς Μισθοδοσίας / Σύνταξης κατά την διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης;

Κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων επιτρέπεται το άνοιγμα νέου ατομικού λογαριασμού (όχι κοινός ή διαζευκτικός) για την καταβολή μισθοδοσίας/σύνταξης, σε δικαιούχους που ήδη τηρούν λογαριασμό, για το σκοπό αυτό, σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο αιτών (μισθοδοτούμενος / συνταξιούχος) θα πρέπει, κατά την υποβολή του αιτήματος για το άνοιγμα του νέου λογαριασμού, να συνυποβάλλει στην Τράπεζα Πειραιώς Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν να δηλώνει άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του την αλλαγή του λογαριασμού καταβολής, της μέσω ΔΙΑΣ, τακτικής του μισθοδοσίας/σύνταξης αφετέρου δε ότι , μετά την πρώτη πίστωση της μισθοδοσίας/σύνταξης στο νέο του λογαριασμό, θα προβαίνει σε κλείσιμο του μέχρι σήμερα τηρούμενου, για το σκοπό αυτό, λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
  • Ο παραπάνω νέος λογαριασμός θα ενεργοποιείται μόνον κατά το χρόνο πίστωσης της πρώτης μισθοδοσίας / σύνταξης, μη δυνάμενος μέχρι την ημερομηνία αυτή να υποδέχεται πιστώσεις ή άλλες συναλλαγές. Με την πρώτη πίστωση μέσω αρχείων μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, ο λογαριασμός θα λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ο ανωτέρω τρόπος ενεργοποίησης του λογαριασμού περιλαμβάνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα υπογράφεται από τον αιτούντα.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου ατομικού λογαριασμού (όχι κοινός ή διαζευκτικός) για την καταβολή μισθοδοσίας/σύνταξης σε νέους μισθοδοτούμενους ή συνταξιούχους με τη συνυποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (παραλαμβάνεται από το Κατάστημα) περί μη τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας / σύνταξης σε άλλη τράπεζα.

Υφιστάμενοι πελάτες οι οποίοι διατηρούν ήδη καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογαριασμό αυτό για την μεταφορά μισθοδοσίας ή σύνταξης. Εφόσον δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενο λογαριασμό, οι υφιστάμενοι πελάτες που τηρούσαν κωδικό πελάτη στην Τράπεζα μέχρι και τις 15/03/2016, μπορούν να ανοίγουν νέους καταθετικούς λογαριασμούς.

Τι θα ισχύει κατά την διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης για τις προθεσμιακές καταθέσεις;

  • Επιτρέπεται το άνοιγμα και η πρόωρη ολική εξόφληση προθεσμιακών καταθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης τηρεί ήδη καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.
Επισημαίνεται ότι όλοι λογαριασμοί υπόκεινται στους επιβαλλόμενους περιορισμούς για την κίνηση κεφαλαίων, με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Σημείωση: Τα αιτήματα δανείων και πιστωτικών καρτών θα αξιολογούνται σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία & πιστωτική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Η έγκριση εκάστου αιτήματος παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας και ανάλογα με το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης και το πιστωτικό προφίλ του πελάτη μπορεί να ζητηθεί εμπράγματη εξασφάλιση.