Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Μετοχές και ομόλογα εξωτερικού
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Διεθνή
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Μετοχές και ομόλογα εξωτερικού
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Μικτό Διεθνές επενδύει κυρίως σε ένα διευρυμένο διεθνές χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, κρατών και εταιριών (κυρίως Η.Π.Α. και Ευρώπη).


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές που ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής τους είναι μεσο-μακροπρόθεσμος και επιζητούν μία σχετικά υψηλή απόδοση μέσω των τοποθετήσεων κυρίως στη διεθνή κεφαλαιαγορά και χρηματαγορά αναλαμβάνοντας σχετικά μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία (από την αύξηση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων) όσο και από εισόδημα (τους τόκους των ομολόγων και των καταθέσεων καθώς και από μερίσματα μετοχών) μέσω των τοποθετήσεών του σε ποικίλες κινητές αξίες κυρίως της διεθνούς κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς,


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

 • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών των Χρηματιστηριακών αγορών των Η.Π.Α. και της Ευρώπης
 • Οι μεταβολές των τιμών των ομολόγων Ευρωπαϊκής αγοράς και της αγοράς των Η.Π.Α.
 • Οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία € / $Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ