Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής

  • Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα)
  • Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα)
    • Τηλ.: 10 4 40, 210-3376700
    • Fax: 210-3238821
    • e-mail: info@hobis.gr
  • Διαπιστευμένοι μεσολαβητές του άρθρου 7 του Ν. 3898/2010
  • Κάθε άλλος φορέας καταχωρημένος στο μητρώο του αρ. 18 της ΥΑ 70330οικ./09.07.15