Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός

Στεγαστικό δάνειο με σκοπό την αγορά, ανέγερση, ολοκλήρωση, ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου, την αγορά οικοπέδου και την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης τράπεζας. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το περιθώριο διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειoύμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιτόκιο που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 έτη    
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειoύμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Επιτόκιο που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και διαμορφώνεται αποκλειστικά για εσένα

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Από 20.000 ευρώ

Ποσοστό χρηματοδότησης ανάλογα με το σκοπό του στεγαστικού δανείου σας:

 • Έως 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας.


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor μηνός

πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη τη διάρκεια του ανερχόμενου ενδεικτικά από 1,75% έως 2,70%.


Το περιθώριο του επιτοκίου του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης δανειοδότησής σας από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% για κατοικία και 0,6% για επαγγελματική στέγη.

Το ποσό της δόσης μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τη διακύμανση του επιτοκίου χορηγήσεων.

Σε περίπτωση μη ασφάλισης για τους κινδύνους ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενδέχεται να υπάρχει προσαύξηση στο ανωτέρω αναφερθέν περιθώριο. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΠΠΕ

Για ποσό δανείου 100.000€, με εξασφάλιση προσημείωση ακινήτου, διάρκεια αποπληρωμής 30 έτη, ήτοι 360 μηνιαίες δόσεις, κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1Μ (3,65% την 06/09/2023), πλέον περιθωρίου 2,70% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, 0,12%), Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος: 0€, Κόστος Νομικού Ελέγχου: 50€, Κόστος Τεχνικού Ελέγχου:150€, ισχύουν τα ακόλουθα:

Μηνιαία δόση: 630,10€

Συνολικό Ποσό Πίστωσης: 100.000€

Συνολικό Κόστος Πίστωσης: 127.183,71€

Συνολικό Ποσό προς πληρωμή: 227.183,71€
Σ.Ε.Π.Π.Ε: 6.69%


Σημειώνεται ότι το ΣΕΠΠΕ υπολογίστηκε με βάση την παραδοχή ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο παραμένει στα ίδια επίπεδα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ, η μηνιαία δόση και το συνολικό ποσό προς πληρωμή αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνον με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.
Επισημαίνουμε ότι η ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι των κινδύνων Πυρός/Σεισμού είναι υποχρεωτική για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευής του ακινήτου. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης σε ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της ή η προσκόμιση ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του δανειολήπτη, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας. Στο ανωτέρω παράδειγμα δεν έχει συνυπολογιστεί το κόστος ασφάλισης του προσημειούμενου ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός/Σεισμού και ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη.

Διάρκεια

Από 3 μέχρι 30 έτη ανάλογα με τον σκοπό του στεγαστικού δανείου σας:

 • Αγορά, ανέγερση ή ολοκλήρωση – από 3 μέχρι 30 έτη
 • Ανακαίνιση ή επισκευή – από 3 μέχρι 20 έτη
 • Αποπληρωμή δανείου από άλλη τράπεζα – μέχρι 3 έτη επιπλέον, όσων απομένουν από τη διάρκεια του αρχικού δανείου
Σημειώνεται ότι η ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά το 75ο έτος.

Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 μέχρι 18 μήνες, για δάνειο με σκοπό την ανέγερση, ολοκλήρωση ή αγορά υπό ανέγερση ακινήτου.Εκταμίευση

Ανάλογα με το σκοπό του δανείου:

 • Αγορά έτοιμου ακινήτου – εφάπαξ
 • Αγορά υπό κατασκευή, ανέγερση, αποπεράτωση, ανακαίνιση, επισκευή – τμηματικά με βάση την πρόοδο των εργασιών


Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Τόκο, κεφάλαιο και ασφάλιστρα
 • Μόνο ασφάλιστρα, εφόσον υπάρχει περίοδος χάριτος
Η πληρωμή των δόσεων του στεγαστικού δανείου με Euribor μηνός πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.


Κάθε δόση καταβάλλεται την ίδια ημερομηνία κάθε ημερολογιακού μήνα και το ύψος αυτής υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και τον αριθμό των δόσεων. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση ημερολογιακό έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Ο αριθμός των δόσεων διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλεγείσα από τον πελάτη διάρκεια του δανείου.

Η αθέτηση υποχρεώσεων από τη δανειακή σύμβαση ενδέχεται να έχει νομικές ή οικονομικές συνέπειες για τον δανειολήπτη.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική πρόωρη αποπληρωμή οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση για το πρόωρα εξοφλούμενο κεφάλαιο.


Εξασφάλιση

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων.Aσφαλιστικές καλύψεις

 • Υποχρεωτική Ασφάλεια ακινήτου Πυρός-Σεισμού για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με την αξία ανακατασκευαής του ακινήτου
 • Ασφάλιση Ζωής & Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ενός εκ των δανειοληπτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ίσο με το εγκεκριμένο όριο του δανείου
 • Σε περίπτωση ένταξής σας για τους ανωτέρω κινδύνους στο ομαδικό ασφαλιστήριο που συνάπτει η Τράπεζα, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κάθε μήνα με τη δόση του δανείου σαςΠώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ο εξειδικευμένος σύμβουλός μας σας παρέχει το έγγραφο της Γενικής Ενημέρωσης με όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες και επεξηγήσεις για τα διαθέσιμα προϊόντα και τη διαδικασία. Σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του δανείου σας.


Απαραίτητα δικαιολογητικά Ελλήνων υπηκόων

Απαραίτητα δικαιολογητικά οικονομικών μεταναστών