Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ–Αυτονομώ» σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση και αυτονόμηση, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, στον οικιακό κτιριακό τομέα που χαρακτηρίζουν ένα «Έξυπνο σπίτι» και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους με την μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης του ακινήτου τους.

Τα δάνεια είναι συγχρηματοδοτούμενα σε αναλογία κεφαλαίων 1:2 (Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. /Τράπεζα Πειραιώς). Το μέρος των κεφαλαίων που παρέχεται από την Eλληνική Αναπτυξιακή Tράπεζα Α.Ε. είναι άτοκο και απαλλάσσεται της εισφοράς του Ν. 128/75. Το επιτόκιο των κεφαλαίων που παρέχονται από την Τράπεζα Πειραιώς επιδοτείται κατά 100% από την Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. Η εισφορά του Ν. 128/75 διαμορφώνεται σε 0,08% και καταβάλλεται από τον Ωφελούμενο.

Δανειακά αιτήματα υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα προθεσμίες.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
4,00%
(με 100% επιδότηση για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €26.675
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
4,00%
(με 100% επιδότηση για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (σήμερα 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €26.675
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων
 • Μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο*.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

*Στο στάδιο υποβολής αίτησης επισυνάπτεται σχετική Υ.Δ. περί νομιμότητας της κατοικίας και η επισύναψη Οικοδομικής Άδειας ή/και άλλου αντίστοιχου/πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου θα πρέπει να υποβληθεί κατά την φάση υποβολής των δικαιολογητικών πριν την Απόφαση Υπαγωγής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

 1. διατηρείτε εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας /επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία.
 2. πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι κατηγοριών (για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών):
   Ατομικό
Εισόδημα
(€)
Οικογενειακό
Εισόδημα
(€)
Βασικό
Ποσοστό
Επιχορήγησης*
COVID-19
premium 
 Ενεργειακό
premium
Μέγιστο 
Ποσοστό
Επιχορήγησης
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχορήγησης
για λιγνιτικές περιοχες
1 Έως 10.000 Έως 20.000 65% 10%   10% 85% 95%
2 > 10.000 έως 20.000 > 20.000 έως 30.000 55%  10%  10% 75% 85%
3 > 20.000 έως 30.000 > 30.000 έως 40.000 50%  10%  10% 70% 80%
4 > 30.000 έως 50.000 >40.000 έως 70.000 45%  10%  10% 65% 75%
5 > 50.000 έως 90.000 > 70.000 έως 120.000 35%  10%  10% 65% 65%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019(υποβολή 2020).

Στην περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Στην περίπτωση των πολυκατοικιών δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης:

 • Πολυκατοικίας Τύπου Α: που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα
 • Πολυκατοικίας Τύπου Β: που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο στους κοινόχρηστους χώρους

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

   Πολυκατοικία Βασικό
Ποσοστό
Επιχορήγησης*
COVID-19
premium 
 Ενεργειακό
premium
Μέγιστο 
Ποσοστό
Επιχορήγησης
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχορήγησης
για λιγνιτικές περιοχες
1 Τύπου Α 60% 10%   10% 80% 90%
2 Τύπου Β 60%  10%  - 70% 80%

Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης που αποτυπώνεται στους παραπάνω πίνακες, προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:

 • ειδική προσαύξηση σε όλους 10% λόγω COVID – 19
 • σε ακίνητα που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ειδική προσαύξηση κατά 10%
 • σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προσαύξηση ενεργειακού premium +10%

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις ανάλογα με το σκοπό υλοποίησης, διακρίνονται σε 4 κατηγορίες και περιλαμβάνουν τις κάτωθι υποκατηγορίες παρεμβάσεων:

 1.  Ενεργειακής εξοικονόμησης

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Συστήματα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Α.Π.Ε.

 2.  Ενεργειακής αυτονόμησης

 • Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, με ενεργειακό συμψηφισμό
 • Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές) από Φ/Β
 • Υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 3.  Έξυπνων συστημάτων (smart home)

 • Διαχείρισης φωτισμού /ηλεκτρικών φορτίων
 • Θέρμανσης/ψύξης
 • Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης

 4.  Λοιπές Κοινόχρηστες παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

 • Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

 • € 50.000 για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α,
 • € 80.000 για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β

Στην περίπτωση περισσότερων της μίας αιτήσεων από ωφελούμενο (ιδιοκατοίκηση και ενοικιαζόμενη ως κύρια κατοικίας), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € στο σύνολο των αιτήσεών του.

Για την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων. Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή, στην περίπτωση των αιτήσεων πολυκατοικίας τύπου Β, θα καλύπτεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίησης των παρεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση, είναι ο ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α: αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος

Γιατί να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Με το Πρόγραμμα ««Εξοικονομώ-Αυτονομώ»:
  • αναβαθμίζετε την κύρια κατοικία σας,
  • εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα
  • συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος


Επιπλέον απολαμβάνετε:

 1.  Δάνειο με προνομιακούς όρους
  • 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
  • Χωρίς έξοδα δανείου
  • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

 2.  Έως 85% επιχορήγηση

Ανάλογα με την οικογενειακή και εισοδηματική σας κατάσταση και την επιτευχθείσα αναβάθμιση του ακινήτου, η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται έως και το 85%. Επιπλέον εάν το ακίνητό σας βρίσκεται σε λιγνιτική περιοχή το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει και το 95%.

 3.  Δωρεάν υπηρεσίες Συμβούλου Έργου*

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της πορείας της, η αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων και ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατεθεί σε σύμβουλο έργου. Η αμοιβή του σύμβουλου έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος και καταβάλλεται κατά την ολική εκταμίευση από την Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 4.  Κάλυψη του κόστους των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων*

Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδονται τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ).Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 5.  Κάλυψη δαπανών για τυχόν μελέτες/απαιτούμενες εγκρίσεις-άδειες/πιστοποιητικό ελέγχου ανελκυστήρα*

Δαπάνες για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου) καθώς και η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίες, καλύπτονται από το Πρόγραμμα και καταβάλλονται κατά την ολική εκταμίευση του δανείου.

 6.  Κάλυψη του κόστους διαχείρισης του δανειακού φακέλου

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την εξέταση του δανειακού αιτήματος, καθώς καλύπτονται από το πρόγραμμα.

*Πρέπει να δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Μέχρι 26.675€, ανάλογα με την κατηγορία ένταξης σας στο πρόγραμμα. Το δάνειο συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E. και την Τράπεζα Πειραιώς με σχέση 1:2.


Επιτόκιο
Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται στο 4,00%.
Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75. Η εισφορά σήμερα ανέρχεται στο 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%.

Διάρκεια
4 ή 5 ή 6 έτη

Εκταμίευση
Δυνατότητα επιλογής εφάπαξ ή σταδιακής εκταμίευσης (προκαταβολή), με απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων:

 • Εφάπαξ – τα ποσά του δανείου, της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του προγράμματος εκταμιεύονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και των λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.).
 • Σταδιακά σε 2 εκταμιεύσεις
- Προκαταβολή: αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου
- 2η σταδιακή εκταμίευση: αφορά το υπόλοιπο ποσό του δανείου, την επιχορήγηση και τα ωφελήματα που αποδίδονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.).


Αποπληρωμή
Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Σε περίπτωση προκαταβολής πληρώνετε κανονικά όλο τον τόκο. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και δικαιούστε τα ωφελήματα του προγράμματος επιστρέφεται ο τόκος στον λογαριασμό σας και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως.
Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως εξαρχής και για όλη τη διάρκεια του δανείου, εκτός της εισφοράς του Ν.128/75 που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%, η οποία σας βαρύνει.
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης
Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.


Εξασφάλιση
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.


Εξόδα
Χωρίς έξοδα δανείου
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής/ανάδοχός σας συνεργάζεται με διαφορετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά την πληρωμή των προμηθευτών, θα επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής εμβάσματος, σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας.

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Δανείου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

 1.  Υπήκοοι εντός Ε.Ε:

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ, όλων των ενεχομένων

Υπήκοοι εκτός Ε.Ε:

  • Άδεια παραμονής σε ισχύ, όλων των ενεχομένων
  • Διαβατήριο της χώρας σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εάν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια) η Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (εάν δεν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια), όλων των ενεχομένων

 2.  Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

Για μισθωτούς /συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους για Έλληνες Υπηκόους ή εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές , ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης
  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα

Για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες /αγρότες/κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5)
  • Βεβαίωση απόδοσης μερίσματος, εφόσον μετέχετε σε εταιρία
  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα


Εάν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είναι πιθανό τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης που μας έχετε προσκομίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα επικαιροποιήσουμε.

Πώς θα το αποκτήσετε

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, στις ημερομηνίες που ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος και μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του προγράμματος.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις ένταξης για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα θα υποβάλλονται ανά περιφέρεια, όπως απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα και ως ημερομηνία έναρξης τους έχει οριστεί η 11/12/2020. Οι αιτήσεις πολυκατοικίας (Τύπος Α & Β) θα υποβάλλονται από τις 03.02.2021 σε όλη την επικράτεια.

 Περιφέρεια Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 
 Ηπείρου, Ιονίων Νήσων   11/12/2020
 Αττικής  14/12/2020
 Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου  16/12/2020
 Δυτικής Ελλάδας  18/12/2020
 Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου  21/12/2020
 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  25/01/2021
 Δυτικής Μακεδονίας  27/01/2021
 Κεντρικής Μακεδονίας  29/01/2021
 Θεσσαλίας  01/02/2021
 Πολυκατοικίες  03/02/2021

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων δύναται να τροποποιηθούν, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση των νέων ημερομηνιών θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr).

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» επισκεφθείτε:

  • Την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (https://exoikonomo2020.gov.gr)
  • Το διαδικτυακό τόπο κάθε Διαχειριστικής Αρχής
  • Το διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
  • Τον διαδικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.hdb.gr)

Για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δανειοδότησης σας στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» μέσω της Τράπεζας Πειραιώς::

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Βρείτε κοντινό κατάστημα

  • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 32 88 000

Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1.  Ηλεκτρονική υποβολής αίτησης στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr

 2.  Καταχώρηση στοιχείων εισοδήματος και ακινήτου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, έλεγχος κατ’ αρχήν επιλεξιμότητας, επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια Κεφάλαια/Δανεισμός) και Τράπεζας συνεργασίας

 3.  1η Ενεργειακή Επιθεώρηση,καταχώρηση στοιχείων ακινήτου & έλεγχος από το Πληροφοριακό Σύστημα, ανάρτηση δικαιολογητικών & έλεγχος πληρότητας (φάση υποβολής δικαιολογητικών) και οριστική υποβολή αίτησης.

 4.  Συμπλήρωση απαιτητών πεδίων αίτησης δανείου & ανάρτηση δικαιολογητικών οικονομικής προέγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου)

 5.  Αξιολόγηση αίτησης δανείου και λήψη οικονομικής προέγκρισης (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου)

 6.  Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή  Τράπεζα ΑΕ) και αποδοχή της στο Πληροφοριακό Σύστημα

 7.  Προσέλευση στην Τράπεζα συνεργασίας & υπογραφή δανειακής σύμβασης

 8.  Επιλογή εκταμίευσης προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου) ή εφάπαξ εκταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα

 9.  Εκταμίευση προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί στο Πληροφοριακό Σύστημα) και πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων

10.  Υλοποίηση παρεμβάσεων & διενέργεια 2ης Ενεργειακής επιθεώρησης

11.  Επισύναψη παραστατικών δαπανών & λοιπών δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα & έλεγχος φακέλου από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)

12.  Έγκριση έργου από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) και ολική εκταμίευση δανείου (εφόσον έχει επιλεγεί η χορήγησή του)/επιχορήγησης/ ωφελημάτων & εξόφληση προμηθευτών