Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» - Β΄κύκλος

Ο Β' κύκλος του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους με την μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους.

Τα δάνεια είναι συγχρηματοδοτούμενα σε αναλογία κεφαλαίων 1:2 (Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ /Τράπεζα). Το μέρος των κεφαλαίων που παρέχεται από την Eλληνική Αναπτυξιακή Tράπεζα ΑΕ είναι άτοκο και απαλλάσσεται της εισφοράς του Ν. 128/75. Το επιτόκιο των κεφαλαίων που παρέχονται από την Τράπεζα επιδοτείται κατά 100% από την Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ. Η εισφορά του Ν. 128/75 διαμορφώνεται σε 0,08% και καταβάλλεται από τον Ωφελούμενο.

Δανειακά αιτήματα υποβάλλονται ανά περιφέρεια σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα προθεσμίες.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
4,00%
(με 100% επιδότηση για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (ήτοι 0,08%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €25.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων έως 70%
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
4,00%
(με 100% επιδότηση για όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον εισφοράς Ν.128/75, (ήτοι 0,08%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €25.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων έως 70%

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιόνιων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

 1. διατηρείτε εμπράγματο δικαίωμα *πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας /επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 2. πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι κατηγοριών
 Κατη- 
 γορία 
Ατομικό
«Εισόδημα
επιβολής
εισφοράς
αλληλεγγύης»
Οικογενειακό
«Εισόδημα
επιβολής
εισφοράς
αλληλεγγύης»
Βασικό
Ποσοστό
Επιχορήγησης
Αύξηση
Επιχορήγησης
ανά
εξαρτώμενο
τέκνο
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 > 10.000 έως 15.000 > 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 > 15.000 έως 20.000 > 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 > 20.000 έως 25.000 > 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 > 25.000 έως 30.000 > 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 > 30.000 έως 35.000 > 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 > 35.000 > 45.000 0% 0% 0%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (υποβολή 2019).

*Στην περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

 1.  Αντικατάσταση κουφωμάτων

 2.  Τοποθέτηση /αναβάθμιση θερμομόνωσης

 3.  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

 4.  Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)


Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 €/τ.μ, με μέγιστο κόστος τις 25.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψετε το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Γιατί να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» - Β΄κύκλος

Με το Πρόγραμμα ««Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» - Β΄κύκλος:
  • αναβαθμίζετε την κύρια κατοικία σας,
  • εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα
  • συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος

Επιπλέον απολαμβάνετε:

 1.  Δάνειο με προνομιακούς όρους
  • 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
  • Χωρίς έξοδα δανείου
  • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

 2.  Έως 70% επιχορήγηση

Ανάλογα με την οικογενειακή και εισοδηματική σας κατάσταση η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται έως και το 70%.

 3.  Δωρεάν υπηρεσίες Συμβούλου Έργου

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της πορείας της, η αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων και ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατεθεί σε σύμβουλο έργου. Η αμοιβή του σύμβουλου έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος και καταβάλλεται κατά την ολική εκταμίευση από την Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 4.  Κάλυψη του κόστους των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδονται τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 5.  Κάλυψη δαπανών για τυχόν μελέτες/απαιτούμενες εγκρίσεις-άδειες

Δαπάνες για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), καλύπτονται από το Πρόγραμμα και καταβάλλονται κατά την ολική εκταμίευση του δανείου.

 6.  Κάλυψη του κόστους διαχείρισης του δανειακού φακέλου
Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την εξέταση του δανειακού αιτήματος, καθώς καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Μέχρι 25.000€, ανάλογα με την κατηγορία ένταξης σας στο πρόγραμμα. Το δάνειο συγχρηματοδοτείται από την Τράπεζα και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα AE με σχέση 1:2 (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ/Τράπεζα).


Επιτόκιο
Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται στο 4,00%.
Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75. Η εισφορά σήμερα ανέρχεται στο 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%.

Διάρκεια
4 ή 5 ή 6 έτη

Εκταμίευση
Δυνατότητα επιλογής εφάπαξ ή σταδιακής εκταμίευσης (προκαταβολή), με απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων:

 • Εφάπαξ – τα ποσά του δανείου, της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του προγράμματος εκταμιεύονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και των λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ).
 • Σταδιακά σε 2 εκταμιεύσεις
- Προκαταβολή: αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου
- 2η σταδιακή εκταμίευση: αφορά το υπόλοιπο ποσό του δανείου, την επιχορήγηση και τα ωφελήματα που αποδίδονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ).


Αποπληρωμή
Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Σε περίπτωση προκαταβολής πληρώνετε κανονικά όλο τον τόκο. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και δικαιούστε τα ωφελήματα του προγράμματος επιστρέφεται ο τόκος στον λογαριασμό σας και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως. Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως εξαρχής για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75 που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%, η οποία σας βαρύνει.
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης
Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.


Εξασφάλιση
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.


Εξόδα
Χωρίς έξοδα δανείου
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής/ανάδοχός σας συνεργάζεται με διαφορετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, θα επιβαρυνθείτε με έξοδα αποστολής εμβάσματος, σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας.

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Δανείου «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» - Β΄κύκλος

 1.  Υπήκοοι ενός Ε.Ε:

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ, όλων των ενεχομένων

Υπήκοοι εκτός Ε.Ε:

  • Άδεια παραμονής σε ισχύ, όλων των ενεχομένων
  • Διαβατήριο της χώρας σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εάν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια) η Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (εάν δεν υπάρχει Ελληνική Ιθαγένεια), όλων των ενεχομένων

 2.  Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

Για μισθωτούς /συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους για Έλληνες Υπηκόους ή εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές , ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης
  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα

Για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες /αγρότες/κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5)
  • Βεβαίωση απόδοσης μερίσματος, εφόσον μετέχετε σε εταιρία
  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα


Εάν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είναι πιθανό τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης που μας έχετε προσκομίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα επικαιροποιήσουμε.

Πώς θα το αποκτήσετε

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί, βάσει του από 12.07.2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 16/09/2019.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» - Β΄κύκλος επισκεφθείτε:

  • Την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (https://exoikonomisi.ypen.gr)
  • Το διαδικτυακό τόπο κάθε Διαχειριστικής Αρχής
  • Το διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
  • Τον διαδικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.etean.gr)

Για να ενημερωθείτε για το Δάνειο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» - Β΄κύκλος μέσω της Τράπεζας Πειραιώς:

  • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
  Βρείτε κοντινό κατάστημα

  • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 32 88 000

Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 1.  Ηλεκτρονική υποβολής αίτησης στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr

 2.  Καταχώρηση στοιχείων εισοδήματος και ακινήτου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, έλεγχος κατ’ αρχήν επιλεξιμότητας και επιλογή Τράπεζας συνεργασίας

 3.  1Η Ενεργειακή Επιθεώρηση, καταχώρηση στοιχείων ακινήτου & έλεγχος από το Πληροφοριακό Σύστημα

 4.  Συμπλήρωση απαιτητών πεδίων αίτησης δανείου & ανάρτηση δικαιολογητικών οικονομικής προέγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου)

 5.  Αξιολόγηση αίτησης δανείου και λήψη οικονομικής προέγκρισης(εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου)

 6.  Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή  Τράπεζα ΑΕ) και αποδοχή της στο Πληροφοριακό Σύστημα

 7.  Προσέλευση στην Τράπεζα συνεργασίας & υπογραφή δανειακής σύμβασης

 8.  Επιλογή εκταμίευσης προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου) ή εφάπαξ εκταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα

 9.  Εκταμίευση προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί στο Πληροφοριακό Σύστημα) και πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων

10.  Υλοποίηση παρεμβάσεων & διενέργεια 2ης Ενεργειακής επιθεώρησης

11.  Επισύναψη παραστατικών δαπανών & λοιπών δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα & έλεγχος φακέλου από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)

12.  Έγκριση έργου από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) και ολική εκταμίευση δανείου (εφόσον έχει επιλεγεί η χορήγησή του)/επιχορήγησης/ ωφελημάτων & εξόφληση προμηθευτών