Παράδειγμα Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσού Επιβάρυνσης

(ΣΕΠΠΕ): 12,73% για ποσό δανείου 3.000€, διάρκεια αποπληρωμής 60 μήνες, δαπάνες 50€ και τρέχον σταθερό επιτόκιο 10,70% πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,6%.