Αναπτυξιακός Νόμος - Από το Α ως το Ω

Ολοκληρωμένη υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων με ένα σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς στο χώρο των συμβουλευτικών Υπηρεσιών, εισάγει για πρώτη φορά τη διάθεση υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβουλών και μελετών σε συνδυασμό με τα συνήθη τραπεζικά προϊόντα.

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης παρέχεται για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν και θα ενταχθούν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4399/2016) με την παροχή τόσο συμβουλευτικών όσο και τραπεζικών υπηρεσιών, από την αρχική ενημέρωση έως και την τελική καταβολή της ενίσχυσης.

Ο ρόλος της Τράπεζας, σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Πλήρης και υπεύθυνη ενημέρωση για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης και του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμβουλευτική στήριξη για την επιλογή του καθεστώτος ενίσχυσης που ταιριάζει στην κάθε επιχείρηση
 • Κατάρτιση του φακέλου υπαγωγής
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης
 • Υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Υπουργείου
 • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση του επενδυτή
 • Αναπροσαρμογή/αναμόρφωση του περιεχομένου της πρότασης με βάση την οριστική απόφαση υπαγωγής (εφόσον απαιτηθεί)
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης
 • Υποβολή αιτημάτων ελέγχου (ενδιάμεσου και τελικού) και υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
 • Υποστήριξη στη συγκέντρωση δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης σε περίπτωση που απαιτείται δανεισμός (μακροπρόθεσμη για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής ή βραχυπρόθεσμη για την εξασφάλιση της ρευστότητας της επιχείρησης κατά την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου) σύμφωνα με τα πιστωτικά κριτήρια της Τράπεζας
 • Χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχει κατά καιρούς η Τράπεζα σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς (π.χ. ΕΤΕΑΝ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.ά.)

Οφέλη για την επιχείρησή σας

 • One stop υπηρεσία
 • Δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας
 • Ολιστική αντιμετώπιση του επενδυτικού σας σχεδίου τόσο από επενδυτικής όσο και από χρηματοδοτικής απόψεως
 • Συνεργασίες με τα ισχυρότερα ονόματα της αγοράς στο χώρο των συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • Δωρεάν έκδοση επιστολής πρόθεσης δανεισμού
 • Ανταγωνιστική τιμολόγηση