Ενισχύω την επιχείρησή μου

Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Για την υποβολή, τη διαχείριση, παρακολούθηση του επενδυτικού φακέλου αλλά και του επενδυτικού έργου προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας "Εξέλιξη Α.Ε."

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εξέλιξη Α.Ε. περιλαμβάνουν:

 • Υποβολή επενδυτικού φακέλου
  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση της επενδυτικής πρότασης
  • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου
  • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης
  • Ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής
 • Διαχείριση & παρακολούθηση επενδυτικού φακέλου
  • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Συλλογή και κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του επενδυτικού φακέλου
 • Διαχείριση & παρακολούθηση επενδυτικού έργου
  • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης
  • Υποβολή εκθέσεων και αιτημάτων, σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης
  • Υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται προς τις αρχές ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής προτύπων και κανονισμών.
  • Ενδεικτικά: GREEN KEY, ISO14001, EMAS, EFQM κ.α
  • Αναλυτικές πληροφορίες και στο www.excelixi.org/el/Consulting

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 360° είναι διαθέσιμο σε Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκ € που πρόκειται να ενταχθούν σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 - 2020