Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 Γ’ Κύκλος

Το Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, έχει ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα από την εξάπλωση του COVID – 19.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε ρευστότητα, λόγω της πανδημίας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από την HDB
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε ρευστότητα, λόγω της πανδημίας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από την HDB

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, όλων των μορφών συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους, της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις υπαγωγής:

 • Κατά την 31.12.2019 να είχαν Κύκλο Εργασιών έως 1.000.000 ευρώ ή να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 • Κατά την 31.12.2019 να μην χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές» (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014)
 • Να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει,
 • Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • Να μην έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της HDB ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Στην παραγωγή & εμπορία όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους
 • Στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων καπνού
 • Στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών που σχετίζονται με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια / διαδικτυκά καζίνο / ή δίνουν παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων.
 • Σε έρευνα και ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με: (i) ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, (ii) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»)

Επιπλέον εξαιρούνται οι:

 • Εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding companies).
 • Επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες leasing, factoring, ιδρύματα πληρωμών, εταιρείες παροχής πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων), ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό εκκαθάριση.
 • Δημόσιοι φορείς και θυγατρικές τους, ΟΤΑ και θυγατρικές τους.
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Μη Συνεργαζόμενες Δικαιοδοσίες.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19.


Ποσό

Από €3.000 έως €250.000

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω :

 • 250.000 ευρώ ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 (για Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2019) ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο (για Επιχειρήσεις με σύσταση από 1/1/20 και έπειτα).

Διάρκεια Χορήγησης

Από 1 έως 5 έτη


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 1Μ/3Μ

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (όπου αυτή προβλέπεται).
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και τους γενικούς όρους της Δράσης.


Τρόπος εξυπηρέτησης

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.


Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση


Έξοδα Δανείου

Βάσει υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής εξόδων και προμηθειών για περιπτώσεις Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης


Προμήθεια Εγγύησης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας καλύπτει σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την προμήθεια εγγύησης με τη παροχή ενίσχυσης. Η προμήθεια εγγύησης επιχορηγείται από το Ταμείο έως των ορίων που θέτει το πρόγραμμα. Η Προμήθεια Εγγύησης ορίζεται στο παρακάτω πίνακα σε ποσοστό τοις εκατό (%) ετησίως και θα αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με τη διάρκεια της Σύμβασης ως εξής:


Επιχείρηση Για το 1ο έτος Για το 2ο και 3ο έτος Για το 4ο και 5ο έτος
Μικρομεσαία
 
0,25
 
0,50
 
1,00

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων


Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 30.06.2022, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες:


Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το "Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19” δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ). Ο Γ’ κύκλος της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 - React EU. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) θα μεριμνήσει για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.