Δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες που ανέκυψαν από την πανδημία του COVID-19 και με σκοπό τη διευκόλυνση και έμπρακτη στήριξη των προσώπων που πλήττονται αναφορικά με την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, παρέχει στους δανειολήπτες πελάτες της τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων σε ενήμερα Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους υποβολής στην Τράπεζα αίτησης ένταξης στο μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων (¨Μέτρο¨) σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας και τα προβλεπόμενα στις ανακοινώσεις των εποπτικών αρχών και τις αποφάσεις της ‘Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Το ποσό των τόκων των αναβληθεισών δόσεων και τυχόν εξόδων και αμοιβών που καταβάλλονται μαζί με τις δόσεις θα κεφαλαιοποιηθούν στη λήξη του μέτρου αναστολής δόσεων. Τα λοιπά στοιχεία του δανείου δεν θα αλλάξουν (υπολειπόμενη διάρκεια, επιτόκιο). Το ποσό των οφειλών που δεν θα καταβληθεί κατά την περίοδο αναστολής, θα επιμερισθεί στις επόμενες δόσεις. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εφαρμογή του Μέτρου δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

H υποβολή online Αίτησης μέσω της Winbank είναι διαθέσιμη σε πελάτες με ενήμερα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που επιθυμούν να αιτηθούν για πρώτη φορά την ένταξή τους σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων διάρκειας 9 μηνών.


Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως την 31/03/2021.

Διαθέσιμη σε πελάτες με ενήμερα σήμερα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια τα οποία ήταν ενήμερα και στις 30/09/2020 που επιθυμούν να αιτηθούν για πρώτη φορά την ένταξή τους σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων διάρκειας 9 μηνών.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως την 31/03/2021

 • Μπείτε στη winbank με τους προσωπικούς κωδικούς e-banking.
 • Στο κεντρικό μενού επιλέξτε "Δάνεια & Χορηγήσεις" και στη συνέχεια "Αίτηση ένταξης στο μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων – Covid 19".
 • Δηλώστε ότι είστε δικαιούχος οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID-19.
 • Επιλέξτε το/τα δάνειο/α σας που επιθυμείτε να ενταχθεί/ούν στο μέτρο αναστολής.
 • Ενημερωθείτε και αποδεχθείτε τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του μέτρου αναστολής.
 • Υποβάλλετε έως και την 31/03/2021 το αίτημά σας για την αναστολή καταβολής δόσεων.

Διαθέσιμη σε πελάτες με ενήμερα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που επιθυμούν να αιτηθούν:

 • για πρώτη φορά την ένταξή τους σε Μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων διάρκειας 9 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνειά τους ήταν ενήμερα και στις 30/09/20.
 • εκ νέου την ένταξή τους σε Μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εφαρμογή του Μέτρου δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως την 31/03/2021


 • Επισκεφθείτε το κατάστημα εξυπηρέτησής σας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για καλύτερη εξυπηρέτηση.
 • Ο λειτουργός το καταστήματος θα σας κατευθύνει για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων και θα σας ενημερώσει για τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του.
 • Επιλέξτε το/α δάνειο/α που επιθυμείτε να ενταχθούν στο μέτρο αναστολής.
 • Υπογράψτε την αίτηση για την υλοποίηση αναστολής δόσεων έως και την 31/03/2021

Για τους πελάτες που θα προσέλθουν σε κατάστημα, θα ισχύσει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το μέτρο αναστολής δόσεων ενήμερων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων

1) Τι είναι το Μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τους Πελάτες μας που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του COVID- 19, παρέχουμε τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής των δόσεων των ενήμερων Στεγαστικών και Καταναλωτικών δανείων που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ανακοινώσεις των εποπτικών αρχών και στις αποφάσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Ειδικότερα,

 • Η δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων παρέχεται για διάστημα 9 μηνών στους πελάτες που δεν είχαν ενταχθεί έως τώρα σε προηγούμενο Μέτρο αναστολής και αφορά δάνεια ή πιστώσεις που ήταν ενήμερα στις 30/09/20.
 • Στους πελάτες που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα Μέτρα αναστολής καταβολής δόσεων, η δυνατότητα αναστολής παρέχεται εκ νέου υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους σε Μέτρο δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Εξαιρούνται τα δάνεια:

 • με ημερομηνία εκταμίευσης από την 02.04.2020 και μετά
 • που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» του Ελληνικού Δημοσίου

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έως την 31/03/2021.

2) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υποβάλω αίτημα για αναστολή δόσεων δανείου;

Θα πρέπει να είστε οφειλέτης ή συνοφειλέτης σε ενήμερο Στεγαστικό ή Καταναλωτικό Δάνειο. Θα πρέπει, επίσης να είστε δικαιούχος οικονομικής ενίσχυσης ή να έχετε αποδεδειγμένα πληγεί από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας του COVID- 19.

Για την περίπτωση που δεν έχετε ενταχθεί έως τώρα σε Μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων, η αίτηση θα αφορά δάνεια ή πιστώσεις που ήταν ενήμερα και στις 30/09/20.

3) Πώς θα πληρώσω τις δόσεις για τις οποίες θα γίνει αναστολή πληρωμής;

Με την υλοποίηση της αναστολής δόσεων των Στεγαστικών και Καταναλωτικών Δανείων δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε χρήματα, έως και την ημερομηνία λήξης του Μέτρου που θα σας κοινοποιηθεί. Οι τόκοι του δανείου σας, συμπεριλαμβανομένων λοιπών εξόδων και αμοιβών που καταβάλλονται μαζί με τις δόσεις κατά την περίοδο αναστολής, θα προστεθούν στο υπόλοιπο του δανείου σας, στη λήξη του Μέτρου.

Η υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου σας δεν μεταβάλλεται και το ποσό των οφειλών που δεν θα καταβληθεί κατά την περίοδο αναστολής, θα επιμερισθεί στις επόμενες δόσεις.

Επιπλέον, παράλληλα με την αίτηση υπαγωγής στο Μέτρο Αναστολής Δόσεων έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε την ισόχρονη με την περίοδο αναστολής, επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου σας.

Η επιμήκυνση της διάρκειας θα είναι ίση με τους μήνες αναστολής της τρέχουσας αίτησής σας ένταξης στο Μέτρο. Δεν συνυπολογίζονται οι μήνες αναστολής Μέτρων που έχουν λήξει. Με τον τρόπο αυτό, μετά τη λήξη του Μέτρου, η δόση θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με αυτό που είναι σήμερα.

Για το ακριβές ποσό της επόμενης δόσης που θα κληθείτε να καταβάλλετε, θα ενημερωθείτε είτε μέσω statement, εφόσον ήδη λαμβάνατε για το εν λόγω δάνειο, είτε μέσω της winbank, είτε μέσω του καταστήματος εξυπηρέτησης.

4) Πού απευθύνομαι για να υποβάλλω αίτηση ένταξης στο Μέτρο αναστολής δόσεων;

 • Εφόσον δεν έχετε ενταχθεί έως τώρα σε Μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων και επιθυμείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αναστολής για 9 μήνες,
  • μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μέσω της winbank web banking εδώ:
   https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el/Pages/default.aspx?rdt=LSUSPEND
   Το αίτημα μέσω της winbank θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής της δόσης για να είναι δυνατή η υλοποίησή του.
  • Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της winbank και δεν είναι εφικτή η εγγραφή σας στην υπηρεσία, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής του αιτήματός σας μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας.
  • Εφόσον είχατε ενταχθεί σε προηγούμενο Μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων και επιθυμείτε να καλύψετε το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι την εξάντληση των 9 μηνών, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας για την αναστολή δόσεων του δανείου σας μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας.

  5) Δεν είμαι συνδρομητής της winbank και θα ήθελα να εγγραφώ για να υποβάλω αίτηση αναστολής δόσεων:

  Αν έχετε χρεωστική κάρτα και έχετε δηλώσει τo κινητό σας τηλέφωνο στην Τράπεζα, μπορείτε να εγγραφείτε στη winbank με τους εξής τρόπους:

  • να επιλέξετε online εγγραφή στην ιστοσελίδα της winbank και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.
  • να καλέσετε στην υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 3288000.

  6) Μπορώ να κάνω αίτηση για αναστολή δόσεων από την εφαρμογή winbank mobile app ή από το phone banking;

  Η αίτηση αναστολής δόσεων δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή winbank mobile app, ούτε από το phone banking.

  7) Μπορώ να βλέπω την εξέλιξη της αίτησης αναστολής δόσης που έχω κάνει;

  Για την υλοποίηση της αίτησης, ανεξαρτήτως που την υποβάλλατε, δηλαδή ηλεκτρονικά μέσω της winbank ή μέσω καταστήματος της Τράπεζας, θα ενημερωθείτε μέσω sms στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα, και μέσω ειδοποίησης στην winbank. Σε περίπτωση που έχετε αιτηθεί παράλληλα ισόχρονη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου σας, θα ενημερωθείτε από το κατάστημα που υποβάλατε το αίτημα.

  8) Είμαι οφειλέτης σε δάνειο και έχω κάνει αίτηση για την ένταξη του δανείου μου στο Μέτρο αναστολής δόσεων. Ο συνοφειλέτης του δανείου μπορεί και αυτός να κάνει αίτηση, δεδομένου ότι και εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις;

  Για κάθε δάνειο γίνεται μία αίτηση. Εφόσον και οι δύο συμβαλλόμενοι στο δάνειο πληροίτε τις προϋποθέσεις ένταξης, θα κάνει ένας εκ των δύο την αίτηση για την αναστολή.

  9) Για να υποβάλλω αίτημα ένταξης στο Μέτρο αναστολής, θα πρέπει να προσκομίσω δικαιολογητικά στην Τράπεζα που να αποδεικνύουν ότι είμαι δικαιούχος των μέτρων στήριξης;

  Υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθούν δικαιολογητικά ανάλογα με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, βάσει των οποίων θα πιστοποιείται ότι είστε πληττόμενος. Για τα ακριβή δικαιολογητικά που πιθανόν να χρειαστεί να προσκομίσετε μπορείτε να ενημερωθείτε από το κατάστημα εξυπηρέτησής σας.

  10) Στο δάνειό μου ο συνοφειλέτης δεν είναι δικαιούχος των μέτρων στήριξης, θα μπορέσω να υποβάλλω αίτημα ένταξης στο Μέτρο αναστολής στην Τράπεζα;

  Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι συνοφειλέτες να είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης ή να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID- 19) για να υποβληθεί αίτηση αναστολής δόσεων. Αρκεί ένας εκ των οφειλετών/συνοφειλετών να πληροί τις προϋποθέσεις. Διευκρινίζουμε ότι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναστολής δόσεων οι εγγυητές.

  11) Ο σύζυγός μου ο οποίος δεν συμβάλλεται στο δάνειο μου έχει λάβει τη σχετική έγκριση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης. Εγώ που δεν είμαι δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης μπορώ να υποβάλλω αίτηση για ένταξη στο Μέτρο αναστολής δόσεων;

  Στο Μέτρο αναστολής δόσεων μπορούν να ενταχθούν μόνο οι οφειλέτες/συνοφειλέτες ενήμερων Στεγαστικών ή Καταναλωτικών δανείων, εφόσον είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης ή να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας του COVID- 19.

  12) Αν το δάνειό μου παρουσιάζει καθυστέρηση έστω και λίγων ημερών, μπορώ να κάνω αίτηση αναστολής δόσης;

  Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και τα μέτρα στήριξης στα οποία μπορεί να ενταχθεί το δάνειό σας μέσω του τηλεφώνου 210-9294070 ή του καταστήματος εξυπηρέτησής σας.

  13) Έχει ήδη υλοποιηθεί αναστολή δόσεων στα δάνειά μου, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη. Μπορώ να ακυρώσω την αναστολή;

  Μπορείτε, με επίσκεψή σας σε κατάστημα της τράπεζας. Ισχύει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.

  14) Αυτό που θα με διευκόλυνε, θα ήταν να ανασταλούν οι δόσεις περισσότερων μηνών και μια παράταση στη διάρκεια του δανείου μου.

  Το Μέτρο αναστολής δόσεων προσφέρεται με συνολική διάρκεια 9μήνες από την ημερομηνία ένταξης. Για επιπλέον λύσεις διευκόλυνσης οφειλών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας.

  15) Θα επιβαρυνθώ με έξοδα για την υποβολή αίτησης ένταξης στα μέτρα αναστολής δόσεων του δανείου μου;

  Τα αιτήματα για την αναστολή δόσεων είναι ανέξοδα ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα υποβάλλετε το αίτημά σας, δηλαδή ηλεκτρονικά μέσω της winbank ή μέσω καταστήματος της Τράπεζας.

  16) Σήμερα πρέπει να πληρωθεί η δόση μου. Μπορώ να κάνω αίτηση σήμερα και να μην την πληρώσω;

  Δεν είναι εφικτή η αυθημερόν υλοποίηση του αιτήματος σας. Συστήνουμε την υποβολή του αιτήματος τουλάχιστον 2 εργάσιμες πριν την ημερομηνία πληρωμής της δόσης.

  17) Το Μέτρο αναστολής δόσεων στο οποίο είχα ενταχθεί έχει λήξει. Μπορώ να υποβάλλω νέο αίτημα για αναστολή των δόσεων;

  Μπορείτε να υποβάλλετε έως 31.03.2021 νέο αίτημα για την αναστολή των δόσεων μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή στο Μέτρο δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.