Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ COVID-19

Το Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με σκοπό την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με σκοπό την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
1M/3M


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με σκοπό την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor
1M/3M


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ((ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014)που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος.

Θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις υπαγωγής:

 • Έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και Δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους επιλέξιμους κλάδους (ΚΑΔ 41,42,43,71.1,71.2,72.1 )
 • Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 • Κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν συντρέχουν γι’ αυτές λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ στα οποία έχουν ενταχθεί, κατά την αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών), ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, μέσω της χορήγησης Κεφαλαίου Κίνησης Τακτής Λήξης με σκοπό την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος.

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σχετίζεται με:

 • αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών,
 • χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Ποσό

Από €3.000 έως €200.000

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω :

 • 2 Χ ετήσιο μισθολογικό κόστος 2019, ή
 • το 25% του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019
 • Για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις μετά το 2019, το 100% των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται

Διάρκεια Χορήγησης

Από 1 έως 5 έτη


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 1Μ/3Μ πλέον περιθωρίου

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60%
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και τους γενικούς όρους της Δράσης.


Τρόπος εξυπηρέτησης

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.


Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση


Έξοδα Δανείου

Βάσει υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής εξόδων και προμηθειών


Προμήθεια Εγγύησης

Το Ταμείο καλύπτει σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την προμήθεια εγγύησης με τη παροχή ενίσχυσης. Η προμήθεια εγγύησης επιχορηγείται από το Ταμείο έως των ορίων που θέτει το πρόγραμμα, ορίζεται στον παρακάτω πίνακα σε ποσοστό τοις εκατό (%) ετησίως και θα αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με τη διάρκεια της Σύμβασης ως εξής:


Επιχείρηση Για το 1ο έτος Για το 2ο και 3ο έτος Για το 4ο και 5ο έτος
Μικρομεσαία
 
0,25
 
0,50
 
1,00

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων


Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου.


Περίοδος Διάθεσης Προγράμματος

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2021, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του εξαντληθεί νωρίτερα.


Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος σας στο www.ependyseis.gr/mis επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες:


Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ.