EaSI Πειραιώς Microloan - Elevate Greece

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «EaSI», προσφέροντας χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις στις εγγεγραμμένες στο οικοσύστημα Elevate Greece, νεοφυείς επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «EaSI», προσφέροντας χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις στις εγγεγραμμένες στο οικοσύστημα Elevate Greece, νεοφυείς επιχειρήσεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Προνομιακό με βάση το
ΒΕΧ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος Κεφαλαίου (με καταβολή μόνο Τόκων) έως 12 μήνες
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Mentoring
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «EaSI», προσφέροντας χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις στις εγγεγραμμένες στο οικοσύστημα Elevate Greece, νεοφυείς επιχειρήσεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Προνομιακό με βάση το
ΒΕΧ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος Κεφαλαίου (με καταβολή μόνο Τόκων) έως 12 μήνες
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Mentoring

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €2 εκατ.
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης, ανάπτυξης
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλης παρόμοια διαδικασία, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών της.
 • Δεν βρίσκονται, εις γνώση τους σε κατάσταση αποκλεισμού και ειδικότερα:
 1. Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία για τα θέματα αυτά ή είναι σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς.
 2. Δεν είναι καταχωρημένη, στο μέτρο που γνωρίζει, στην κεντρική βάση δεδομένων αποκλεισμού, η οποία έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008
 3. Κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη:

α. Δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές
β. Ο ίδιος, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί της ή πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, το οποίο θα επηρέαζε τη δυνατότητα του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση του προγράμματος,
γ. Δεν έχει εκδοθεί κατά του ιδίου, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία είναι επιβλαβής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση συνδρομής των υπό iii)β. και γ. καταστάσεων και έκδοσης σχετικής καταδικαστικής απόφασης, πρέπει να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο, και τους οποίους αφορά η ως άνω δικαστική απόφαση. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την λήψη των μέτρων αυτών πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα.

 • Να μη δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Τελικός Δικαιούχος, περιλαμβανομένης της εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων της.
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
 • Να είναι εγκατεστημένες, να λειτουργούν και να επενδύουν στην Ελλάδα
 • Nα έχει εγκριθεί επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»

Μη επιλέξιμοι τομείς

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:

 1. Την παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 2. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή προϊόντων.
 3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και Πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 4. Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 5. Δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν:
 • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή
 • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
 • ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:
 1. Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), στα ηλεκτρονικά καζίνο, σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία
 2. ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με το EASI

Για επιπλεόν πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα EASI μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕυρωπαϊκούΤαμείου Επενδύσεων στους παρακάτω συνδέσμους:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=1081&langld=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/microfinance
http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός
Η χρηματοδότηση Νεοφυών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια

Ποσό
Από €3.000 έως €25.000

Είδος-Διάρκεια Χορήγησης
Δάνειο Τακτής λήξης με Διάρκεια από 1 έως 5 έτη

Νόμισμα
Το δάνειο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)

Επιτόκιο
Προνομιακό Επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).

Αποπληρωμή
Με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

Εκταμιεύσεις
Εφάπαξ ή Σταδιακές εκταμιεύσεις

Εξασφαλίσεις
Αποκλειστικά ενοχικές (προσωπικές) εγγυήσεις ως βασική προϋπόθεση της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Έξοδα Αιτήματος
Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος: €200

Επιπλέον Παροχές

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), εξειδικευμένοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προϊόντων και υπηρεσιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, έχουν αναλάβει την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους δικαιούχους του προγράμματος προκειμένου να στηρίξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για την υποστήριξη των δικαιούχων, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα προϊόντα, εργαλεία και υπηρεσίες με κριτήρια, μεταξύ άλλων, την παροχή βασικών γνώσεων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τη χρήση μεθοδολογίας που διευκολύνει τη μάθηση και βοηθά τους συμμετέχοντες στην πληρέστερη κατανόηση των θεματικών ενοτήτων που αναπτύσσονται.

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία
Στο πλαίσιο του EaSI, τα προγράμματα και τα εργαλεία διαμορφώθηκαν με στόχο να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο των επιχειρηματιών, τα προγράμματα παρέχονται μέσω πλατφόρμας e-learning ώστε οι δικαιούχοι να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, από όπου και αν βρίσκονται, στο χρόνο που τις χρειάζονται.

Υποστήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και start-ups
Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις start-ups παρέχονται:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δεξιότητες και Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων» (e-learning).
 • Το Εργαλείο Αξιολόγησης Προμηθευτών.

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Σε όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Αξιοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο Διαγνωστικό Εργαλείο, οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα και αξιόπιστα να εντοπίσουν τα δυνατά και τα προς βελτίωση στοιχεία της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, μέσω προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους συμβουλευτικής υποστήριξης, θα σχεδιάσουν τις κατάλληλες δράσεις που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Χρήση Διαγνωστικού Εργαλείου και δύο ώρες συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσω Skype

Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική και επιβαρύνει το δικαιούχο, δεν σχετίζεται με την τιμολόγηση/έξοδα του δανείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορείτε να αναζητήσετε στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «EaSI Guarantee Facility » και τη διαδικασία για να τα αποκτήσετε:


Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του μηχανισμού εγγυήσεων που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ»), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στην υποστήριξη της χρηματοδότησης και εφαρμογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.