Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Το Κεφάλαιο Κίνησης εγγυημένο κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχει ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα από την εξάπλωση του COVID – 19
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε ρευστότητα, λόγω της πανδημίας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τρίμηνες ή εξάμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από την ΕΑΤ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε ρευστότητα, λόγω της πανδημίας
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, τρίμηνες ή εξάμηνες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
 • Η προμήθεια εγγύησης δύναται να επιχορηγηθεί από την ΕΑΤ

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, όλων των μορφών συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους, της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις υπαγωγής:

 • κατά την 31.12.2019 να μην χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές» (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014)
 • να είναι τραπεζικά ενήμερες (να έχουν οφειλή <90 ημερών καθυστέρησης) κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης ή την 31.12.2019
 • να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει,
 • να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά: (α) εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή (β) έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή (γ) εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Στην παραγωγή & εμπορία όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενες σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.
 • Στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων καπνού.
 • Στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών που σχετίζονται με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια / διαδικτυά καζίνο / ή δίνουν παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων.
 • Σε έρευνα και ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με: (i) ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, (ii) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς («ΓΤΟ»)
 • οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014

Επιπλέον εξαιρούνται οι:

 • Εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding companies).
 • Επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες leasing, factoring, ιδρύματα πληρωμών, εταιρείες παροχής πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων), ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό εκκαθάριση.
 • Δημόσιοι φορείς και θυγατρικές τους, ΟΤΑ και θυγατρικές τους.
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Μη Συνεργαζόμενες Δικαιοδοσίες.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19. Επιπλέον, προβλέπεται και η δυνατότητα χορήγησης με τη μορφή Ομολογιακών Δανείων.


Ποσό δανείου

Ελάχιστο: 15.000€


Μέγιστο:
Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο από τα κάτωθι ποσά:

 1. Έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του 2019 ή
 2. Έως το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης του 2019 ή
 3. Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων (1) και (2) για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση».


Διάρκεια

Η διάρκεια των δανείων κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος καταβολής κεφαλαίου από 6 έως 12 μήνες.


Επιτόκιο

 • Euribor + περιθώριο (το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.)

  Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 (όπου αυτό προβλέπεται.


Τρόπος εξυπηρέτησης:

 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση


Έξοδα Δανείου:

 • Βάσει υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής εξόδων και προμηθειών για περιπτώσεις Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης

Προμήθεια Εγγύησης:

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας καλύπτει σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την προμήθεια εγγύησης με τη παροχή ενίσχυσης. Η προμήθεια εγγύησης επιχορηγείται από το Ταμείο έως των ορίων που θέτει το πρόγραμμα. Η Προμήθεια Εγγύησης ορίζεται στο παρακάτω πίνακα σε ποσοστό τοις εκατό (%) ετησίως και θα αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με τη διάρκεια της Σύμβασης ως εξής:Επιχείρηση
Για το 1ο έτος Για το 2ο και 3ο έτος Για το 4ο και 5ο έτος

Μικρομεσαία
 
0,25
 
0,50
 
1,00

Μεγάλη Επιχείρηση
 
0,50
 
1,00
 
2,00Εκταμιεύσεις:

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων


Εξασφαλίσεις:

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2021, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Πώς θα το αποκτήσετε


Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα


Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες:Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).