Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) - Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου

Η δράση «ΤΑΔΥΜ - COVID19 - ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) έχει ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
0%(*) επιτόκιο

για τα 2 πρώτα έτη


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το επιτόκιο επιδοτείται από πόρους του ΤΑΔΥΜ σε ποσοστό 100% (*) για τα δυο πρώτα έτη και είναι σταθερό
 • Μειωμένες Εξασφαλίσεις
 • Υποβολή αιτήσεων στο: www.ependyseis.gr/mis με επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες, ή τρίμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
0%(*) επιτόκιο

για τα 2 πρώτα έτη


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το επιτόκιο επιδοτείται από πόρους του ΤΑΔΥΜ σε ποσοστό 100% (*) για τα δυο πρώτα έτη και είναι σταθερό
 • Μειωμένες Εξασφαλίσεις
 • Υποβολή αιτήσεων στο: www.ependyseis.gr/mis με επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες
 • Κατά την 31.12.2019 δεν χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές» (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014) . Σε περίπτωση που μια επιχείρηση κατέστη «προβληματική» κατά την περίοδο από 1.1.2020 έως 30.6.2021 τότε θα πρέπει να μην έχει λάβει:
 • –  ενίσχυση διάσωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή
 • –  ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκειται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει
 • Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • Δεν έχουν λάβει άλλο δάνειο στο πλαίσιο της παρούσας δράσης του ΤΑΔΥΜ
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της HDB ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Υποχρεώσεις χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

 • Δεν θα πρέπει να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών κατά το χρόνο απαίτησης του τόκου για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση
 • Οφείλουν να διατηρήσουν για τα δύο πρώτα έτη που λαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 30.04.2021,βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες leasing, factoring, ιδρύματα πληρωμών, εταιρείες παροχής πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων), ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό εκκαθάριση)
 • Προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014
 • Εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (Holding Companies).
 • Δημόσιοι φορείς και θυγατρικές τους, ΟΤΑ και θυγατρικές τους

Επιπλέον εξαιρούνται οι:

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19.

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σχετίζεται με: (α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή (γ) χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.


Ποσό

Από €5.000 έως €50.000 ανά επιχείρηση με τους κάτωθι περιορισμούς:

 • για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και το 2019 έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • για επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά το έτος 2019 θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση

Διάρκεια Χορήγησης

Από 2 έως 5 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Το επιτόκιο συμμετοχής της Τράπεζας για κάθε δάνειο θα επιδοτείται για τα 2 πρώτα έτη κατά 100% από πόρους του ΤΑΔΥΜ θα είναι σταθερό και δε θα υπερβαίνει το 8%.
Μετά την παρέλευση της διετίας το επιτόκιο θα μετατραπεί σε κυμαινόμενο με βάση:

 • το ΒΕΧ ή
 • το Euribor 1Μ/3Μ.

Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.

(*) Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία θα επιβαρύνει τον πελάτη από την αρχή του δανείου και για το σύνολό του. Η εισφορά του Ν.128/75 σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (όπου αυτή προβλέπεται). Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και τους γενικούς όρους της Δράσης.


Τρόπος εξυπηρέτησης

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.


Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση


Έξοδα Δανείου

0,5% επί του αρχικού ποσού του δανείου


Εκταμιεύσεις:

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων


Εξασφαλίσεις:

Ενοχικές (προσωπικές ή εταιρικές εγγυήσεις) και κατά περίπτωση εμπράγματες εξασφαλίσεις . Στις περιπτώσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δε δύναται να ξεπερνούν το 50% του ποσού του δανείου.

Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε στο σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.