Δάνεια με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Pan-Eurοpean Guarantee Fund – EGF)

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει στον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF) και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση Μεγάλων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Μidcaps) με προνομιακούς όρους.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75.
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 75% του δανείου
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
  
 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75.
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 75% του δανείου
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps), δηλαδή επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται Μικρομεσαίες και απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις, (που απασχολούν τουλάχιστον 3.000 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές, όπως ορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 249/01 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων

Για να ανατρέξετε στους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας πατήστε εδώ

Για να ανατρέξετε στα περαιτέρω Κριτήρια Επιλεξιμότητας πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η στήριξη των επενδυτικών σχεδίων (μόνο για τις Midcaps) αλλά και η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις που δέχτηκαν τις άμεσες συνέπειες της πανδημίας.

Κεφάλαιο Κίνησης για τη χρηματοδότηση δαπανών όπως:

 • Αγορά εμπορευμάτων
 • Αγορά α’ υλών

Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο για δαπάνες που αφορούν ενδεικτικά:

 • Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Κτηριακές εργασίες (ανέγερση, ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων).
 • Άδειες επεξεργασίας, software κ.τ.λ.

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης.


Ποσό και Διάρκεια Χορήγησης:

Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι έως 20€ εκατ. υπό προϋποθέσεις ενώ η διάρκεια από 1 μήνα έως 6 έτη.


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

 • Euribor + περιθώριο
 • Επιπλέον, τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται της εισφοράς του Ν.128/75.


Αποπληρωμή

3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις, καθώς επίσης και μέσω bullet ή balloon αποπληρωμών


Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα Εφάπαξ ή Σταδιακών εκταμιεύσεων

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2022, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για Δάνεια με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Eurοpean Guarantee Fund – EGF), καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους:


logos

« Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.»