Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου λόγω Covid–19 / Υποπρόγραμμα 4

Το νέο Υποπρόγραμμα αποτελεί συνέχιση του Υποπρογράμματος 3 Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο της «Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης - ΤΕΠΙΧ II» με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, βάσει των ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
0%(*) επιτόκιο

για τα 2 πρώτα έτη


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το επιτόκιο επιδοτείται από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 100% (*) για τα δυο πρώτα έτη και είναι σταθερό

  Μετά την πάροδο των 2 ετών το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΧ ή Euribor
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, βάσει των ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
0%(*) επιτόκιο

για τα 2 πρώτα έτη


ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Το επιτόκιο επιδοτείται από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 100% (*) για τα δυο πρώτα έτη και είναι σταθερό

  Μετά την πάροδο των 2 ετών το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΧ ή Euribor

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Το Υποπρόγραμμα 4 αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Υποπρογράμματος 3, έχουν υποβάλει αίτηση δανειοδότησης στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3 αλλά δεν πρόλαβαν να δανειοδοτηθούν λόγω εξάντλησης των πόρων.

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
 • Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε άλλο δάνειο της ΕΑΤ και σε περίπτωση που είχαν εμφανίσει στο παρελθόν αποπλήρωσαν τις οφειλές τους πριν την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000) του Συμβουλίου
 • στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (υπό προϋποθέσεις)
 • στον τομέα του άνθρακα
 • στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
 • οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014

Επιπλέον, στο Υποπρόγραμμα 4 δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που είχαν χρηματοδοτηθεί από τα προγράμματα της ΕΑΤ:

 • ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση / Υποπρόγραμμα 3 Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου Λόγω COVID-19 και
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 / Κεφάλαιο Κίνησης με Εγγύηση COVID-19

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19.

Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος Υποπρογράμματος δε μπορεί να υπερβεί τις €500.000 ανά επιχείρηση και καθορίζεται:

 • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
 • Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
 • Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Η διάρκειά των δανείων κυμαίνεται από 2 έως 5 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2014 (de minimis).

Το επιτόκιο συμμετοχής της Τράπεζας για κάθε δάνειο θα επιδοτείται για τα 2 πρώτα έτη κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, θα είναι σταθερό και δε θα υπερβαίνει το 8%. Μετά την παρέλευση της διετίας το επιτόκιο θα μετατραπεί σε κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΧ ή Euribor 1Μ/3Μ, πλέον περιθωρίου και Εισφοράς του Ν.128/75. 

Για το εν λόγω υποπόγραμμα η αναλογία συμμετοχής Τράπεζας : ΕΑΤ ανέρχεται σε 95:5.

Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.

* Η εισφορά του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο 95% του δανείου θα επιβαρύνει τον πελάτη, από την αρχή του δανείου.

Τρόπος εξυπηρέτησης:

 • Με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • Με τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης).

Έξοδα Δανείων:

 • 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με ελάχιστο ποσό τα €100.

Εκταμιεύσεις:

Εφάπαξ ή σταδιακές εκταμιεύσεις

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31/10/2023, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα


Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τη διαδικασία για να το αποκτήσετε: