COSME Covid Κεφάλαιο Κίνησης Τοκοχρεωλυτικό

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και στην εξιδεικευμένη δράση «COSME_COVID 19», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, με την εγγύηση του Ταμείου να ανέρχεται στο 80% εκάστου δανείου.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ. για κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ή
Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 1 χρόνο
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ. για κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ή
Euribor 1Μ/3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 1 χρόνο
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ή τακτικών αναγκών ρευστότητάς


Ποσό

Από €7.000 έως €150.000


Είδος-Διάρκεια Χορήγησης

Δάνειο Τακτής λήξης με διάρκεια από 1 έως 8 έτη


Νόμισμα

Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση:

 • Το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς ή
 • To Euribor 1Μ/3M

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60%
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του


Αποπληρωμή

 • Με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις


Εκταμιεύσεις

 • Εφάπαξ ή Σταδιακές εκταμιεύσεις


Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:


 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα.
 • Να είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Δεν βρίσκονται σε Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation)
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα ή η Επιχείρηση
 • Δεν έχουν ληφθεί εις βάρος τους ή δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα


 • Επιπλέον θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι εξειδικευμένα κριτήρια:
 • Ο σκοπός της χρηματοδότησης να είναι η κάλυψη αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης.
 • Το ποσό της χρηματοδότησης να μην υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
 • Η σύμβαση να έχει συναφθεί εντός του διαστήματος 6/4/2020-30/6/2021


Μη επιλέξιμοι τομείς

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:
  
 • Την παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 • Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπορία όπλων και Πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 • Δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν:

  • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή

  • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

  • ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:

   • Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία

   • ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.


Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «COSME COVID 19 Sub-window» καθώς και για τη διαδικασία απόκτησής τους:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε κοντινό κατάστημα

Kαλέστε στο 210 32 88 000


Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.