EAT – Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων»

H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα –HDB σας προσφέρει Κεφάλαια Κίνησης με προνομιακούς όρους συνδυάζοντας τη δυνατότητα για διετή επιδότηση επιτοκίου με τη μερικώς άτοκη χρηματοδότηση.

Τα δάνεια συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» («Ταμείο») που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με προνομιακούς όρους
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6-μηνιαίες
 • Ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις


Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα Bullet/balloon πληρωμής έως 70% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό για όλη τη διάρκεια

ή

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m

πλέον περιθωρίου
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προνομιακή τιμολόγηση με:

 • 40% του δανείου άτοκο για όλη τη διάρκειά του
 • Επιδότηση επιτοκίου* 300 μονάδες βάσης (3%) για τα 2 πρώτα έτη για το 60% του δανείου
* αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ΜμΕ που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με προνομιακούς όρους
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6-μηνιαίες
 • Ετήσιες
τοκοχρεωλυτικές
ή
χρεολυτικές δόσεις


Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα Bullet/balloon πληρωμής έως 70% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό για όλη τη διάρκεια

ή

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m

πλέον περιθωρίου
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προνομιακή τιμολόγηση με:

 • 40% του δανείου άτοκο για όλη τη διάρκειά του
 • Επιδότηση επιτοκίου* 300 μονάδες βάσης (3%) για τα 2 πρώτα έτη για το 60% του δανείου
* αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ΜμΕ που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ)

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Είναι ΜμΕ1 που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Επιπλέον, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι:

 • Ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα είναι επιλέξιμος
 • Διατηρεί εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα νόμιμα και έχει συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 • Δεν θεωρείται Προβληματική Επιχείρηση.2
 • Κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή επιχείρηση σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Δεν έχει υπαχθεί σε Καθεστώς Αφερεγγυότητας.
 • Δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών σε υφιστάμενες δανειακές της υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/2017 (Α 137/13.9.17), όπως ισχύει
 • Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • Εάν έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών) ή στην περίπτωση όπου έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών), έχει εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ κατά την υπογραφή της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν έχει αποκλειστεί με απόφαση αποκλεισμού από την ΕΤΕπ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς την Τράπεζα όσο και κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ (https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index).

Επιπρόσθετα η επιχείρηση δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε δραστηριότητες που:

 1. Στοχεύουν στην παραγωγή ή εμπορία όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική χρήση, καθώς και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ανθρώπων (π.χ. φυλακές, κέντρα κράτησης κάθε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 2. Προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό ή/και δεν αντισταθμίζονται (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικοτόπους και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς)
 3. Θεωρούνται ηθικά ή δεοντολογικά αμφιλεγόμενες, όπως για παράδειγμα έρευνα για την κλωνοποίηση ανθρώπων και δοκιμές σε ζώα,
 4. Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα.
 5. Θεωρούνται παράνομες και απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία.
 6. Συνδέονται με διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και παράνομες δραστηριότητες (πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων).
 7. Στον τομέα του παροπλισμού ή κατασκευής πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
 8. Συνδέονται με την παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού/στοιχηματισμό και
 9. Στοχεύουν στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού, καθώς και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού (π.χ. "αίθουσες καπνίσματος").

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης

Σκοπός

Κεφάλαια κίνησης σε ΜμΕ προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αύξηση του ενεργειακού κόστους, του κόστους των πρώτων υλών και των πληθωριστικών πιέσεων. Το Ταμείο θα στηρίξει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση των θέσεων εργασίας στη χώρα.

Οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να πρόκειται για νέα χρηματοδότηση από την Τράπεζα.
 2. Ο σκοπός της χρηματοδότησης να αφορά σε κεφάλαιο κίνησης, και σε καμία περίπτωση να μην αφορά (α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή (γ) χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων,
 3. Να είναι με τη μορφή δανείου τακτής λήξης με διάρκεια από 2 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μηνών.
 4. Να εκφράζεται σε ευρώ
 5. Σε κάθε περίπτωση οι Επιλέξιμες Δαπάνες δε θα αφορούν:

  i. Την αγορά γης, εκτός αν είναι τεχνικώς απαραίτητη για την επένδυση όπου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως το 10% του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου.

  ii. Την αγορά γεωργικής γης.

  iii. Την αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

  iv. Τους δασμούς, τους φόρους, τα τέλη και τις εισφορές.

 6. Το δάνειο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αποκλείονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Ποσό

Από €10.000 - €1.500.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση

Διάρκεια Χορήγησης

Από 2 έως 5 έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος)

Επιτόκιο

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου ή κυμαινόμενου με βάση το Euribor 3m πλέον περιθωρίου για το 60% της χρηματοδότησης και άτοκο για το 40%.

Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται επιπλέον και με την εισφορά του Ν.128/75 για το σύνολο του δανείου (επιδοτούμενο και μη), η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και της αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας του πελάτη.

Επιδότηση επιτοκίου

Διετής επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% για το 60% του δανείου το οποίο δεν συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ, αποκλειστικά και μόνο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), η οποία:

 • Παύει οριστικά σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπροθεσμίας μεγαλύτερης των 30 ημερών
 • Δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον πελάτη.

Συγχρηματοδότηση από την ΕΑΤ

Τα δάνεια συγχρηματοδοτούνται κατά 40% άτοκα από το Ταμείο «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» της ΕΑΤ

Αποπληρωμή

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες (Κύκλος εργασιών ≤ €2,5 εκατ.):
  Μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (€2,5 εκατ. <κύκλος εργασιών ≤ €50 εκατ.) :
  Μηνιαίες 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις - παρέχεται η δυνατότητα Bullet/balloon πληρωμής έως 70% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου

Περίοδος Χάριτος

Έως 12 μήνες (στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι οφειλόμενοι τόκοι).

Πρόωρη Εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

Νόμισμα

Ευρώ (€)

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων.

 • η εφάπαξ εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) μηνών (χωρίς δυνατότητα παράτασης) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σε περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων:
 • η 1η εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (χωρίς δυνατότητα παράτασης)
 • η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εκταμιεύσεων ορίζεται εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.6.2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

Συγχρηματοδότηση από την ΕΑΤ

Τα δάνεια συγχρηματοδοτούνται κατά 40% άτοκα από το Ταμείο «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» της ΕΑΤ

Επιδότηση επιτοκίου

Διετής επιδότηση επιτοκίου ύψους 3%, αποκλειστικά και μόνο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), η οποία:

 • Παύει οριστικά σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπροθεσμίας μεγαλύτερης των 30 ημερών
 • Δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον πελάτη.

Εξασφαλίσεις

Έως 100% του ύψους δανείου

Περίοδος Διάθεσης

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 30.06.2025

Πώς θα το αποκτήσετε

Αίτηση στην πλατφόρμα της ΕΑΤ «Know Your Customer (KYC)»

 1. Διενεργείται έλεγχος μίας σειράς κριτηρίων από την πλατφόρμα της ΕΑΤ (έλεγχος ύπαρξης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και φερεγγυότητας του υποψηφίου Τελικού Αποδέκτη),
 2. Επιλέγετε την Τράπεζα Πειραιώς και το αίτημα σας προωθείται κατάλληλα
 3. Η Τράπεζα εκφράζει το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον της για την εξέταση της αίτησης σας
 4. Λαμβάνετε έναν μοναδικό κωδικό ανά τράπεζα τον οποίο θα καταχωρήσετε κατά την αίτησή σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Αίτηση στο ΠΣΚΕ

 1. Μπείτε στo www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς σας (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώστε στην αίτηση τα στοιχεία της προς χρηματοδότηση επιχείρησης καταχωρώντας το μοναδικό κωδικό που έχετε λάβει από την πλατφόρμα «Know Your Customer (KYC)» της ΕΑΤ
 3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή του αιτήματός σας
 4. Οριστικοποιήστε και υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:


logos

1 Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις, που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
2 Δεν ισχύει η κατά παρέκκλιση εφαρμογή της τελευταίας πρότασης της παρ. 4γ του Άρ.1 του ΓΑΚ σύμφωνα με την οποία δύναται να ενισχυθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.