EaSI Πειραιώς Microloan

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο « EaSI » με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια με προνομιακούς όρους, και μειωμένες εξασφαλίσεις.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι €2 εκ.
για κάλυψη αναγκών:

 • κεφαλαίου κίνησης ή/ και
 • επενδύσεων σε ενσώματα ή άυλα πάγια
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το
ΒΕΧ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος Κεφαλαίου
  (με καταβολή μόνο Τόκων) έως 12 μήνες
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι €2 εκ.
για κάλυψη αναγκών:

 • κεφαλαίου κίνησης ή/ και
 • επενδύσεων σε ενσώματα ή άυλα πάγια
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το
ΒΕΧ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος Κεφαλαίου
  (με καταβολή μόνο Τόκων) έως 12 μήνες
 • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €2 εκατ.
  • Νεοφυείς επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης, ανάπτυξης
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε  «Απαγορευμένους Τομείς», όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλης παρόμοια διαδικασία, ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών της
 • Με εξαίρεση την περίπτωση που η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, να μην βρίσκονται σε Απαγορευμένη Κατάσταση (Exclusion Situation) και ειδικότερα:
  1. Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία για τα θέματα αυτά ή είναι σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς.
  2. Δεν είναι καταχωρημένη, στο μέτρο που γνωρίζει, στην κεντρική βάση δεδομένων αποκλεισμού, η οποία έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008
  3. Κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη:
   1. Δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές
   2. Ο ίδιος, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί της ή πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, το οποίο θα επηρέαζε τη δυνατότητα του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση του προγράμματος,
   3. Δεν έχει εκδοθεί κατά του ιδίου, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτή, δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία είναι επιβλαβής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση συνδρομής των υπό iii) β. και γ. καταστάσεων και έκδοσης σχετικής καταδικαστικής απόφασης, πρέπει να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα κατά των εκπροσώπων της ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο, και τους οποίους αφορά η ως άνω δικαστική απόφαση. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την λήψη των μέτρων αυτών πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα.

 • Να μη δραστηριοποιείται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση . Ως παράνομες δραστηριότητες νοούνται οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς: φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία, παρεμπόδιση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που δύναται να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο
 • Να είναι εγκατεστημένες, ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, να δραστηριοποιούνται στην ΕλλάδαAπαγορευμένοι τομείς
  

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:
 1. Παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 2. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και σχετικών προϊόντων.
 3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 4. Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 5. Δραστηριότητες συναφείς με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών σχετικές με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, που αφορούν:
  • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή
  • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
  • Ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:
   1. Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), στα ηλεκτρονικά καζίνο, σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία
   2. ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με το EaSI


Για επιπλεόν πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα EaSI μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες ενημέρωσης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στους παρακάτω συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=1081&langld=el

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1081

https://ec.europa.eu/social/microfinance

https://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/


Η παρούσα χρηματοδότηση τυγχάνει εγγύησης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EASI») και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ»), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη στήριξη της χρηματοδότησης και υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΤΣΕ διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el9 και στο Twitter (#investEU)

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης


Σκοπός

Η χρηματοδότηση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια.


Ποσό

Από €3.000 έως €25.000 


Είδος-Διάρκεια Χορήγησης
Δάνειο Τακτής λήξης με Διάρκεια από 1 έως 5 έτη


Νόμισμα

Το δάνειο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)


Επιτόκιο

Κυμαινόμενο Επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς

Το τελικό επιτόκιο θα είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 0,70% σε σχέση με το επιτόκιο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με προϊόν της Τράπεζας χωρίς την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 8%

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%


Αποπληρωμή

Με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσειςΕκταμιεύσεις

Εφάπαξ ή Σταδιακές εκταμιεύσειςΕξασφαλίσεις

Αποκλειστικά ενοχικές (προσωπικές) εγγυήσεις ως βασική προϋπόθεση της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου ΕπενδύσεωνΈξοδα Αιτήματος

Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος: €200

Επιπλέον Παροχές

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), εξειδικευμένοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προϊόντων και υπηρεσιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, έχουν αναλάβει την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους δικαιούχους του προγράμματος προκειμένου να στηρίξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για την υποστήριξη των δικαιούχων, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα προϊόντα, εργαλεία και υπηρεσίες με κριτήρια, μεταξύ άλλων, την παροχή βασικών γνώσεων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τη χρήση μεθοδολογίας που διευκολύνει τη μάθηση και βοηθά τους συμμετέχοντες στην πληρέστερη κατανόηση των θεματικών ενοτήτων που αναπτύσσονται.

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία

Στο πλαίσιο του EaSI, τα προγράμματα και τα εργαλεία διαμορφώθηκαν με στόχο να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των  πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο των επιχειρηματιών, τα προγράμματα παρέχονται μέσω πλατφόρμας e-learning ώστε οι δικαιούχοι να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, από όπου και αν βρίσκονται, στο χρόνο που τις χρειάζονται.

Υποστήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και start-ups
Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις start-ups παρέχονται:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δεξιότητες και Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων» (e-learning).
 • Το Εργαλείο Αξιολόγησης Προμηθευτών.

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σε όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Αξιοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο Διαγνωστικό Εργαλείο, οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα και αξιόπιστα να εντοπίσουν τα δυνατά και τα προς βελτίωση στοιχεία της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, μέσω προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους συμβουλευτικής υποστήριξης, θα σχεδιάσουν τις κατάλληλες δράσεις που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Χρήση Διαγνωστικού Εργαλείου και δύο ώρες συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσω Skype

Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική και επιβαρύνει το δικαιούχο, δεν σχετίζεται με την τιμολόγηση/έξοδα του δανείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορείτε να αναζητήσετε στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «EaSI Guarantee Facility » και τη διαδικασία για να τα αποκτήσετε:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε κοντινό κατάστημα

Kαλέστε στο 210 3288000


Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του μηχανισμού εγγυήσεων που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ»), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στην υποστήριξη της χρηματοδότησης και εφαρμογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.