Δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «EIB Loans for SMEs & Midcaps»

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Μidcaps), που απασχολούν έως 3.000 άτομα προσωπικό με επενδυτικά δάνεια ή και κεφάλαιο κίνησης με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:

 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

βάσει
EURIBOR
+ περιθώριο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (15-25 ετών)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:

 • Πρωτογενή Τομέα
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • Ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

βάσει
EURIBOR
+ περιθώριο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (15-25 ετών)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μέσω αυτής της συνεργασίας, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται μεταξύ 20.000€ έως και 12,5 € εκατ. και αφορά την κάλυψη δαπανών για:

 • Αγορά εξοπλισμού
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Κτηριακές εργασίες (αγορά, ανακαίνιση και επέκταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων)
 • Αγορά εμπορευμάτων και α’ υλών
 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, μισθοδοσίες, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

Διάρκεια Δανείου: 4 έως 12 έτη 

Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια Δανείου: 2 έως 8 έτη

Τρόπος εξυπηρετήσεως

 • Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 άτομα προσωπικό, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και συνόλου ενεργητικού
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

Ένταξη στην πρωτοβουλία της ΕΤΕπ Απασχόληση των Νέων (Jobs for Youth Initiative)

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους Νέους», επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την απασχόληση των νέων (ηλικιακό εύρος 15-25 ετών) με ένα από τους κάτωθι τρόπους, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με πιο ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα:

 • Αν κατά τους τελευταίους 6 μήνες η επιχείρηση έχει προσλάβει και εξακολουθεί να απασχολεί ή προτίθεται να προσλάβει εντός 6 μηνών τουλάχιστον 1 νέο εργαζόμενο (για ΜΜΕ) ή τουλάχιστον 5 εργαζομένους (για Midcap)
 • Αν παρέχει η επιχείρηση τη δυνατότητα εκπαίδευσης ή πρακτικής άσκησης σε νέους
 • Αν έχει συνάψει η επιχείρηση σύμβαση συνεργασίας με κάποιο τεχνολογικό ή επιστημονικό ίδρυμα με σκοπό την απασχόληση νέων (π.χ. δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες)

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα δάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «EIB Loans for SMEs & Midcaps», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους:


Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Βρείτε κοντινό κατάστημα