Δάνεια σε συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG)

Η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG)» έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με προνομιακούς όρους.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με δόσεις:
 • τριμηνιαίες
 • εξαμηνιαίες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται βάσει EURIBOR + περιθώριο, το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Απαλλαγή από την επιβάρυνση εισφοράς του Ν.128/75
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με δόσεις:
 • τριμηνιαίες
 • εξαμηνιαίες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται βάσει EURIBOR + περιθώριο, το οποίο θα είναι μειωμένο σε σχέση με το περιθώριο που θα είχε η επιχείρηση αν χρηματοδοτούνταν με κεφάλαια της Τράπεζας
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Απαλλαγή από την επιβάρυνση εισφοράς του Ν.128/75

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μέσω της δράσης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (ifG) υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το ύψος του δανείου φτάνει έως και € 5 εκατ. και αφορά την κάλυψη δαπανών για:
 • Αγορά εξοπλισμού και άυλων παγίων
 • Επένδυση σε τομείς όπως ανάπτυξη, προγραμματισμός και χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου
 • Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη
 • Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα με σκοπό τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων, εξυπηρέτησης του εμπορικού κύκλου καθώς και την αγορά α’ υλών

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Τρόπος εξυπηρέτησης
 • Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις

Δικαιούχοι της Δράσης
 • Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 • Εμφανίζουν έως Ευρώ 30 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 30 εκατ.
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού
 • Να μην έχουν λάβει ενισχύσεις την τελευταία τριετία που να ξεπερνούν το όριο των € 200.000 σύμφωνα με τον κανόνα de minimis
 • Δεν χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές» (βάσει των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών)