COSME Πειραιώς Επιχειρείν Κεφάλαιο Κίνησης Αγροεφοδίων

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις (εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου και εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείου)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ. που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κεφαλαίου: Απευθείας σύνδεση του χορηγητικού λογαριασμού της επιχείρησης με το εγκατεστημένο POS της Τράπεζας Πειραιώς και απομείωση του χρεωστικού υπολοίπου

Κεφαλαίου:  Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου

Ελάχιστη καταβολή επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)

 • 5% μηνιαίως
 • 15% τριμηνιαίως

Για περιπτώσεις επιτοκίου ΠΕΧ

 • 15% τριμηνιαίως για περιπτώσεις με επιτόκιο Euribor 3Μ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΠΕΧ

ή

Euribor 3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυνατότητα μέσω της Winbank καθορισμού του τρόπου κατανομής στα υπο-όρια του διαθέσιμου ποσού που έχει προκύψει από την εκκαθάριση των συναλλαγών των POS.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ. που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κεφαλαίου: Απευθείας σύνδεση του χορηγητικού λογαριασμού της επιχείρησης με το εγκατεστημένο POS της Τράπεζας Πειραιώς και απομείωση του χρεωστικού υπολοίπου

Κεφαλαίου:  Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου

Ελάχιστη καταβολή επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)

 • 5% μηνιαίως
 • 15% τριμηνιαίως

Για περιπτώσεις επιτοκίου ΠΕΧ

 • 15% τριμηνιαίως για περιπτώσεις με επιτόκιο Euribor 3Μ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το ΠΕΧ

ή

Euribor 3M
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυνατότητα μέσω της Winbank καθορισμού του τρόπου κατανομής στα υπο-όρια του διαθέσιμου ποσού που έχει προκύψει από την εκκαθάριση των συναλλαγών των POS.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που  πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα.
 • Να είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν στην Ελλάδα


Μη επιλέξιμοι τομείς

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:
  
 • Την παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 • Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπορία όπλων και Πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 • Δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν:

  • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή

  • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

  • ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:

   • Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία

   • ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.


Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης


Σκοπός


Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων για κεφάλαιο κίνησης για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους που σχετίζονται με συγκεκριμένες εταιρείες (προμηθευτές τους).


Ποσό

Από €10.000 έως €750.000 
Για χρηματοδότηση ποσών άνω των €150.000 θα πρέπει η επιχείρηση να μην πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας του προγράμματος εγγυήσεων InnovFinΕίδος Χορήγησης

Διάρκεια πίστωσης έως 10 έτη

 • Τα πρώτα 5 έτη: Ανοικτό ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με ετήσια ανανέωση
 • Τα επόμενα 5 έτη: Τοκοχρεολυτικό Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης 


Νόμισμα

Το όριο θα χορηγείται αποκλειστικά σε Ευρώ (€)  Επιτόκιο

Κυμαινόμενο Επιτόκιο με βάση:

 • Το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς
 • Euribor 3M
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (ή 0,12% για περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται).


Αποπληρωμή

Τα πρώτα 5 έτη

Ελάχιστη καταβολή για τόκους και κεφάλαιο επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου

 • Για περιπτώσεις με επιτόκιο ΠΕΧ 5% μηνιαίως και 15% τριμηνιαίως
 • Για περιπτώσεις με επιτόκιο Euribor 3M 15% τριμηνιαίως

 Με δυνατότητα ελεύθερης επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου

Τα επόμενα 5 έτη

 • Με ισόποσες μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις Εξασφαλίσεις

 • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «COSME Loan Guarantee Facility» και τη διαδικασία για να τα αποκτήσετε:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε κοντινό κατάστημα

Kαλέστε στο 210 3288000


Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις