Πληρωμές Αγροτών

Με την υπηρεσία μαζικών πιστώσεων για αγρότες, της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας, σε κάθε τομέα της παραγωγικής και λειτουργικής σας δραστηριότητας. Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνετε, σε ένα αρχείο, όλες τις πληρωμές σας στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτές απευθύνονται σε δικαιούχους που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ή σε άλλες τράπεζες.

Πληρωμή της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες δικαιούχους

Η υπηρεσία σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε την πληρωμή των ποσών επιστροφής ΦΠΑ στους δικαιούχους παραγωγούς, με χρέωση του ειδικού λογαριασμού ΦΠΑ και μαζική πίστωση των λογαριασμών των παραγωγών, ενδοτραπεζικά και διατραπεζικά. Η υπηρεσία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το θεσμικό πλαίσιο και καλύπτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές εκτέλεσης, με αμεσότητα και ασφάλεια.

Πληρωμές της αξίας των αγροτικών προϊόντων

Η υπηρεσία σας παρέχει την δυνατότητα να πραγματοποιείτε πληρωμές της αξίας του αγροτικού προϊόντος στους παραγωγούς –μέλη σας, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Οι πληρωμές γίνονται μαζικά μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, για οποιοδήποτε πλήθος και ύψος πληρωμής, πιστώνοντας κατευθείαν τους λογαριασμούς των παραγωγών ενδοτραπεζικά και διατραπεζικά, με ταχύτητα και ασφάλεια.

Πληρωμές προμηθευτών

Μέσω της υπηρεσίας μαζικών χρεοπιστώσεων μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές των προμηθευτών σας, στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Η διαδικασία εκτελείται μέσω ηλεκτρονικών αρχείων που περιλαμβάνουν τους προμηθευτές που επιλέγετε κάθε φορά να πληρώσετε, στο ύψος και στο χρόνο που επιθυμείτε. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς και σε κάθε άλλη τράπεζά, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν αμεσότητα, ασφάλεια και ευκολία στη συναλλαγή.

Πλεονεκτήματα

Εξοικονόμηση χρόνου και μείωση λειτουργικού κόστους

Η χρήση της υπηρεσίας μαζικών χρεοπιστώσεων, σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις πληρωμές σας μαζικά, χωρίς περιορισμό στο ποσό ή στο πλήθος των εγγραφών. Έτσι επιτυγχάνετε ταχύτητα στις συναλλαγές σας και αμεσότητα στον έλεγχο των πληρωμών σας, εξασφαλίζοντας με εύκολη διαδικασία μαζικές και άμεσες πληρωμές, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος διεκπεραίωσης εντολών.

Επιπλέον, δρομολογώντας τις πληρωμές σας μέσω της υπηρεσίας μαζικών χρεοπιστώσεων, με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου απολαμβάνετε συγκριτικά χαμηλότερη τιμολόγηση από αυτή των παραδοσιακών εμβασμάτων μέσω Καταστήματος.


Έλεγχος στοιχείων και ασφάλεια συναλλαγών

Η υπηρεσία μαζικών χρεοπιστώσεων μέσω ηλεκτρονικών αρχείων επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο των στοιχείων του, όσον αφορά την εγκυρότητα των IBAN λογαριασμών και την αντιστοιχία τους με τους δικαιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των στοιχείων. Τυχόν άκυροι λογαριασμοί εντοπίζονται ηλεκτρονικά και αυτόματα και ενημερώνεστε άμεσα με τα αποτελέσματα.

Με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους που εκτελούνται κατά την υλοποίηση των πληρωμών παρέχεται ασφάλεια στις συναλλαγές σας και διευκολύνεται η πληροφόρηση σας σχετικά με τις πληρωμές σας που εκτελέστηκαν.


Παρακολούθηση πληρωμών

Με τη χρήση της υπηρεσίας μαζικών χρεοπιστώσεων έχετε άμεση πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση των συναλλαγών σας. Η πληροφόρηση αποστέλλεται με την μορφή ηλεκτρονικών απαντητικών αρχείων που περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία για κάθε μεμονωμένη πληρωμή. Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών απαντητικών αρχείων είναι εύκολη και υποστηρίζεται από τις μηχανογραφικές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση των πληρωμών σας.

Πως γίνονται οι πληρωμές μέσω της υπηρεσίας

Η πληρωμή μέσω της υπηρεσίας μαζικών χρεοπιστώσεων ξεκινά με τη δημιουργία από εσάς του ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής με τα στοιχεία των δικαιούχων της πληρωμής που θέλετε να κάνετε. Η ενημέρωσή σας για τη δομή του αρχείου γίνεται από το Σύστημα Πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

Στέλνετε το ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των εντολών πληρωμής σας στο Σύστημα Πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

Προσκομίζετε στο Κατάστημα Εξυπηρέτησης την Κατάσταση με τα στοιχεία που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο και ένα διαβιβαστικό έγγραφο που αποτελεί την εντολή σας για την πληρωμή.


Επεξεργασία αρχείου πληρωμών

Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει τη δομή του ηλεκτρονικού αρχείου που στείλατε και το αποδέχεται, εντάσσοντάς το στο Σύστημα Πληρωμών της. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσλειτουργία που προκύπτει από τα στοιχεία ή τη δομή του ηλεκτρονικού αρχείου ενημερώνεστε άμεσα για τις απαιτούμενες προσαρμογές.

Οι αγροτικές πληρωμές διενεργούνται την ίδια ημέρα που μας δίνετε την εντολή. Οι πληρωμές που αφορούν δικαιούχους λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς γίνονται άμεσα και οι πληρωμές που αφορούν δικαιούχους λογαριασμών σε άλλες τράπεζες γίνονται μέσω διατραπεζικής διαδικασίας την επόμενη ημέρα.