Η Συμβολαιακή Τραπεζική μοχλός ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας

Η Τράπεζα Πειραιώς με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής προσφέρει καινοτόμες λύσεις, για τη στήριξη της παραγωγής, της μεταποίησης/εμπορίας καθώς και της προβολής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.


  • Συμβολαιακή Γεωργία, Κτηνοτροφία & Αλιεία

  • Συμβολαιακή Τραπεζική Αγροεφοδίων

  • Συμβολαιακή Τραπεζική Ξενοδοχείων

  • Συμβολαιακή Τραπεζική Λιανεμπορίου


Η πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα ξεκίνησε με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο στην πορεία επεκτάθηκε και στον κλάδο της Αλιείας. Το πρόγραμμα αυτό αναδεικνύεται ως δυναμικός μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καταλυτικά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα, από τον παραγωγό μέχρι τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα και την εξωστρέφεια στον αγροτικό τομέα. Η εξέλιξη του προγράμματος έχει αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον αγροτικό χώρο με αμοιβαία οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τις μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από την εξέλιξη των μεγεθών του και την εφαρμογή του σε μια μεγάλη και διευρυνόμενη γκάμα προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έως το τέλος του 2017 έχουν συνολικά υλοποιηθεί 300 συνεργασίες συμβολαιακής με επιχειρήσεις/αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε περισσότερα από 50 προϊόντα. Επίσης σημειώνεται ότι οι ενταγμένες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις/συνεταιρισμοί συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία πραγματοποιώντας εξαγωγές €1,5 δις σε 75 χώρες σε όλο τον κόσμο.


Το επόμενο βήμα της Τράπεζας Πειραιώς στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού της παραγωγικής-εφοδιαστικής αλυσίδας, ήταν η λειτουργία του διευρυμένου προγράμματος της Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων. Μέσω του νέου αυτού προγράμματος υποστηρίζει τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, δίνοντάς τους δυνατότητα πρόσβασης σε ρευστότητα αποκλειστικά για την πληρωμή των προμηθευτών τους, ώστε να τυγχάνουν προνομιακής τιμολόγησης από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει ολιστικά την αλυσίδα αξίας του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα και συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.


Επίσης, στον κλάδο του τουρισμού, επιδιώκοντας τη διασύνδεση των ξενοδοχειακών μονάδων με τον αγροδιατροφικό τομέα, η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί το πρόγραμμα Συμβολαιακής για Ξενοδοχεία, με σκοπό τη διάθεση και προβολή των ελληνικών αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Μέσω του προγράμματος αυτού, η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση σε ξενοδοχειακές μονάδες για να προμηθευτούν επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα από επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς ενταγμένους στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας.


Τέλος, το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Τραπεζικής επεκτάθηκε και στο χώρο του λιανικού εμπορίου, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου σύνδεσης των επιχειρήσεων του κλάδου με τους προμηθευτές τους, που θα συμβάλει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων συνεργασίας, στην ενθάρρυνση συνεργειών και στην προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Πρακτικά η Τράπεζα υποστηρίζει χρηματοδοτικά τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού, ώστε να αγοράζουν με καλύτερους όρους από τους προμηθευτές τους, οι οποίοι είναι εταιρείες ενταγμένες στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Ταυτόχρονα συντονίζει μέσω μίας ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών τη μεταξύ τους συνεργασία, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας στις εμπορικές συναλλαγές και τη διασφάλιση της ρευστότητας μέσα από απλή και ταχεία διαδικασία.