Βρείτε το αγροτικό δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

  Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης

  Μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  από 5.000€ έως 150.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά πάγιου εξοπλισμού

  Aνέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.

  Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη

  Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη

  Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις / Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο ΒΕΜΧ μείον περιθωρίου 1,4%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 7 έτη για μηχανολογικό εξοπλισμό & άυλα πάγια.

  Μέχρι 10 έτη για ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Ίσο με τον Τραπεζικό Δανεισμό που προβλέπεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση Αγροτών & Αγροτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μέτρο 121 και στο Μέτρο 123Α
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες (Ηλικίας από 18-60 ετών)/ Αγροτικές Ατομικές Επιχειρήσεις/Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο (ΠEX) μείον περιθωρίου 1%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  3 έτη με ανώτατη λήξη έως 6 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει με μία δόση κεφαλαίου, η οποία θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου. Η καταβολή των τόκων θα γίνεται ανά μήνα/τρίμηνο/εξάμηνο.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Ανέρχεται μέχρι και το 90% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18 - 65 ετών που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  €2.000 - €170.000