Μικρο-χρηματοδότηση Αγροτών

Με το προϊόν Μικρο-χρηματοδότησης Αγροτών, ο αγρότης έχει τη δυνατότητα να καλύπτει άμεσα έκτακτες ανάγκες που είναι σχετικές με την αγροτική δραστηριότητα όπως η αποκατάσταση ζημιών στον γεωργικό εξοπλισμό, οι μικροεπισκευές, η αντικατάσταση φυσικού ή ζωικού κεφαλαίου μικρής κλίμακας και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βραχυπρόθεσμο Πιστοδοτικό Όριο μέσω Ανοιχτού Δανείου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου και με την καταβολή των επιδοτήσεων.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Έως €5.000.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βραχυπρόθεσμο Πιστοδοτικό Όριο μέσω Ανοιχτού Δανείου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου και με την καταβολή των επιδοτήσεων.
ΥΨΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Έως €5.000.

Χαρακτηριστικά

Παροχή ετήσιου Πιστοδοτικού Ορίου (μικρο-χρηματοδότηση) στον αγρότη, για την αποπληρωμή έκτακτων υποχρεώσεων.  


ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις, που λαμβάνουν τις αγροτικές ενισχύσεις τους από την Τράπεζα Πειραιώς. ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου: σήμερα 7,10% (ΒΕΑ: 7,10%) πλέον περιθωρίου 0,3%, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,12 μονάδες ή 0,60 μονάδες με βάση την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του Αγρότη.

 
Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη ΒΕΑ (Βασικό Επιτόκιο Αγροτών), ο οποίος ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του ορίου είναι ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος.ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Το ύψος του ορίου μπορεί να φτάσει έως €5.000. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου και με την καταβολή των επιδοτήσεων.