Δυνατότητα επιδότησης τόκων των υφιστάμενων επιχειρηματικών σας δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που ανέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και στο πλαίσιο των μέτρων διευκόλυνσης για τις Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες , σύμφωνα με τις οικείες κανονιστικές πράξεις (ΠΝΠ), συμμετέχει στη δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19» όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών πελατών μας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας για την επιδότηση των τόκων των υφιστάμενων επιχειρηματικών σας δανείων ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών που πλήττονται από την πανδημία με την επιδότηση των τόκων των υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων και για περίοδο τριών ή πέντε (3 ή 5) μηνών (Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου) και συγκεκριμένα:

 • Tων ενήμερων δανείων στις 31/12/12019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης την 31/12/2019).
 • Των δανείων που δεν ήταν ενήμερα στις 31/12/19 και κατέστησαν ενήμερα στις 28/02/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης στις 28/2/2020).

Η κάθε χρηματοδότηση δηλαδή αρκεί να πληροί μόνο έναν από τους δύο περιορισμούς.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτημα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και επιθυμούν να λάβουν την επιπλέον επιδότηση τόκων για το διάστημα 1/7/2020 έως 31/8/2020, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΠΣΚΕ «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», για δύο επιπλέον μήνες, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια να οριστικοποιήσουν την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία από τους αξιολογητές.

Δικαιούχος της εν λόγω δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ). Για την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης το οποίο εξυπηρετεί τηλεφωνικά στο: 1520, (ώρες: 09:00-17:00) και ηλεκτρονικά στο e-mail: epiteliki@gge.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση μπορώ να βρω στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που :

 • είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
 • δραστηριοποιούνταν στις 19/3/2020 σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας πληττόμενων επιχειρήσεων (σύμφωνα με τη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών- παράρτημα V του ΦΕΚ)
 • δεν ήταν στις 31/12/2019 προβληματικές επιχειρήσεις
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
 • δεν δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 • δεν είναι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και εξωχώριες εταιρείες.

Οι Επιχειρήσεις και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απασχολούν στις 31/12/2020 κατ’ ελάχιστο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/3/2020.

Το συνολικό ποσό των επιχορηγούμενων τόκων ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβεί τις € 800 χιλ.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Συστήμα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), του Υπουργείου Ανάπτυξης και υποβάλλεται μια αίτηση ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του κάθε λήπτη. Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης υποχρεούστε :

 • να συμπληρώσετε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ»
 • να επισυνάψετε στο ΠΣΚΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • να οριστικοποιήσετε την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/08/2020.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κατάστημα Εξυπηρέτησής σας για να σας αποστείλει ηλεκτρονικά εγχειρίδιο χρήσης του ΠΣΚΕ που θα σας διευκολύνει να ανοίξετε κωδικούς σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη και να καταχωρήσετε το αίτημά σας.

Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει τα συνημμένα δικαιολογητικά και την τήρηση των λοιπών τυπικών προϋποθέσεων όπως αυτές περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση και καταχωρεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.

Το ΠΣΚΕ με τη σειρά του ενημερώνει τον δυνητικό λήπτη για το αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η Τράπεζα Πειραιώς θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη συστημική υλοποίηση της επιδότησης των τόκων.

Όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση του αιτήματος σας, θα ενημερωθείτε μέσω σχετικού SMS/email.