Επικύρωση Εγγράφων

Tα έγγραφά σας θα χρειαστεί να επικυρωθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Τα έγγραφά σας είναι μεταφρασμένα, εκτός εάν η μετάφραση έχει γίνει από δικηγόρο στην Ελλάδα ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Β. Αν προσκομίσετε αντίγραφο και όχι το πρωτότυπο έγγραφο (πχ. φωτοτυπία διαβατηρίου).

Η επικύρωση μπορεί να γίνει: