Δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων «EIF Pan European Guarantee Fund (EGF)»

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF) και χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • ετήσιες

τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 70% του δανείου
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • μηνιαίες
 • 3-μηνιαίες
 • 6- μηνιαίες
 • ετήσιες

τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το Euribor

+ Περιθώριο

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Εγγύηση του Ταμείου για το 70% του δανείου
 • Προνομιακή Τιμολόγηση για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

 • Πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές, όπως ορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 249/01 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων

Για να ενημερωθείτε για τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Σκοπός

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για την κάλυψη των επενδυτικών τους σχεδίων ή και για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με κεφάλαιο κίνησης.

 • Οι δαπάνες του επενδυτικού δανείου αφορούν δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, απόκτηση λογισμικού κτλ.)
 • Οι δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων (π.χ. αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, μισθοδοσίες, ενοίκια κτλ.)

Ποσό & Διάρκεια δανείου

Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.) από €10.000

 • Επενδυτικό δάνειο με διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη
 • Κεφάλαιο Κίνησης (Τοκοχρεωλιτικά Δάνεια) με διάρκεια από 1 μέχρι 7 έτη
 • Ανοιχτό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με διάρκεια έως 3 έτη με ετήσια αναθεώρηση (με τη συμπλήρωση της 3ετίας μετατροπή σε Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο διάρκειας έως 4 έτη)

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.):

Έως €321.400 Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Έως €385.700 Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Έως €2.571.400 Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς

 • Διάρκεια για Επενδυτικά δάνεια και Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης από 3 μήνες έως 10 έτη
 • Διάρκεια για Ανοιχτό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης έως 3 έτη με ετήσια αναθεώρηση
 • Περίοδος Χάριτος

  Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.):

  • Επενδυτικό δάνειο έως 24 μήνες
  • Κεφάλαιο Κίνησης (Τοκοχρεωλυτικά Δάνεια) έως 8 μήνες

  Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.):

  • Επενδυτικό δάνειο έως 24 μήνες
  • Κεφάλαιο Κίνησης (Τοκοχρεωλυτικά Δάνεια) έως 12 μήνες

  Νόμισμα

  Ευρώ (€)

  Επιτόκιο

  Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί ως EURIBOR + περιθώριο

  Τα επιτόκια επιβαρύνονται επιπλέον με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% (Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας και της αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας του πελάτη)

  Αποπληρωμή

  1. Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες :
   1. Για Τοκοχρεωλυτικά Δάνεια σε μηνιαίες ή 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
   2. Για Ανοικτά ανακυκλούμενα Κεφάλαια Κίνησης μηνιαία καταβολή τόκων με ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
  2. Για Μεσαίες Επιχειρήσεις :
   1. Για Τοκοχρεωλυτικά Δάνεια σε 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις καθώς επίσης και μέσω bullet ή balloon αποπληρωμών
   2. Για Ανοικτά ανακυκλούμενα Κεφάλαια Κίνησης τριμηνιαία καταβολή τόκων με ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου

  Εκταμιεύσεις

  Δυνατότητα Εφάπαξ ή Σταδιακών εκταμιεύσεων

  Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2022, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

  Πρόωρη Εξόφληση

  Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση

  Εξασφαλίσεις

  Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Μηχανισμού Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF)

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα δάνεια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων «EIF Pan European Guarantee Fund (EGF)», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους:


logos

« Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.»