Επενδυτική επιλογή για επιχειρήσεις που συναλλάσονται σε περισσότερα του ενός νομίσματα. Υψηλό επιτόκιο, με διάρκεια από 1 εβδομάδα έως 1 χρόνο.
Προϊόντα με δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, υπό προϋποθέσεις, με ταυτόχρονη εγγύηση επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης στη λήξη.