Μέσω του λογαριασμού CLA-Collection Account της Τράπεζας Πειραιώς, εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή, εισπράττουν τα ποσά που τούς οφείλουν οι συνεργάτες τους στην Ελλάδα.
Η Τράπεζα Πειραιώς διευκολύνει τις επιχειρήσεις που εισπράττουν τακτικά οφειλές από μεγάλο αριθμό πληρωτών, με τις υπηρεσίες του διατραπεζικού συστήματος μαζικών εισπράξεων DIASDEBIT