Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για δικαιούχους ΥΠΕΘΑ

Από που μπορώ να ενημερωθώ για τα προϊόντα και τις διαδικασίες;

Για λεπτομερή ενημέρωση για τα προνομιακά προϊόντα καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Στην ειδική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 210 3898999
 • Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr/ypetha
 • Στις ιστοσελίδες των ΥΠ.ΕΘ.Α.,Γ.Ε.ΕΘ.Α.,Γ.Ε.Σ.,Γ.Ε.Ν.,Γ.Ε.Α.
*Πώς θα καταλάβω αν είμαι δικαιούχος των προνομίων και των παροχών;

Είστε δικαιούχος εφόσον ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό ενόπλων δυνάμεων που υπάγονται σε ένα εκ των 4 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ (Μόνιμοι Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί, Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ (που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ή εργάζονται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλος οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Απόστρατος Ενόπλων Δυνάμεων & συνταξιούχος πολιτικός υπάλληλος
 • Μέλος οικογενειών του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
 • Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα και γονείς) των αποθανόντων εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
*Εφόσον εμπίπτω σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, χρειάζεται να το πιστοποιήσω στην Τράπεζα;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ή του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού (ως άνω περιπτώσεις), πριν την ταυτοποίηση / επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση / επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία / εν αποστρατεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

*Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω για την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων μου;

Αναλυτική καταγραφή όλων των δικαιολογητικών, ανά κατηγορία δικαιούχου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς www.piraeusbank.gr/ypetha

*Πως μπορώ να αποκτήσω τα προνομιακά προϊόντα;

Μόλις γίνει η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων σας, μπορείτε αμέσως ή και σε μεταγενέστερο χρόνο να κάνετε αίτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας για κάθε ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα.

*Ποιοι δικαιούνται τα προνόμια του λογαριασμού μισθοδοσίας / σύνταξης;

Τα προνόμια ισχύουν μόνο για πελάτες που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων της συνεργασίας της Τράπεζας με το ΥΠΕΘΑ:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ, που υπάγεται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ή εργάζεται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι.
*Ποιοι δικαιούνται τα προνόμια της προθεσμιακής κατάθεσης «Των Ενόπλων Δυνάμεων»;

Όλοι οι δικαιούχοι των ως άνω περιπτώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το να είστε ο ίδιος πρώτος δικαιούχος της προθεσμιακής.

Σημειώνουμε ότι αν τηρείτε ήδη προθεσμιακή κατάθεση, το αίτημα για άνοιγμα της Π/Κ "Των Ενόπλων Δυνάμεων" θα πρέπει να γίνει μετά τη λήξη της υφιστάμενης προθεσμιακής σας.

*Θα έχω προνομιακή μεταχείριση για την έγκριση σε αίτημα χορήγησης δανείου;

Η επεξεργασία των αιτήσεων χρηματοδότησης και της πιστοληπτικής ικανότητας των δικαιούχων θα γίνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα η οποία θα εγκρίνει την αίτηση των δικαιούχων μόνον εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος πελάτης - δικαιούχος πληροί τα κριτήρια αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόνο η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

*Έχω ήδη στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο στη Τράπεζα Πειραιώς. Μπορώ να επωφεληθώ των προνομιακών επιτοκίων;

Η προνομιακή τιμολόγηση ισχύει για νέα προϊόντα που θα αποκτήσετε. Για τα υφιστάμενα δάνεια θα συνεχίσουν να ισχύουν οι όροι που είχαν συμφωνηθεί κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι όλοι λογαριασμοί υπόκεινται στους επιβαλλόμενους περιορισμούς για την κίνηση κεφαλαίων, με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Σημείωση: Τα αιτήματα δανείων και πιστωτικών καρτών θα αξιολογούνται σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία & πιστωτική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Η έγκριση εκάστου αιτήματος παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας και ανάλογα με το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης και το πιστωτικό προφίλ του πελάτη μπορεί να ζητηθεί εμπράγματη εξασφάλιση.