Πειραιώς Total Return Fund of Funds

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Total Return Funds
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
    (2 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Tο ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της παραγράφου 1 στοιχείο ε’ του άρθρου 59 του ν. 4099/2012 που επενδύουν σε όλους τους τύπους κινητών αξιών, μέσα χρηματαγοράς, συνάλλαγμα σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, σε στρατηγικές επίτευξης αποδόσεων σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, ενώ δύναται, επίσης, να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν υψηλές αποδόσεις από την επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ.


Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων με ανάληψη του ελάχιστου δυνατού επενδυτικού κινδύνου, μέσω της κατανομής του σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Oι διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών ή μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει, σε αναλογία και με τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν άμεσα αυτοί οι οργανισμοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγματικού κινδύνου.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ