Πειραιώς Total Return Fund of Funds

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Total Return Funds
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
    (3 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Total Return Fund of Funds επενδύει σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι επενδύουν σε όλους τους τύπους των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς.


Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα χαρτοφυλάκιο με ευρεία κατανομή σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, και διαφοροποιημένες επενδυτικές στρατηγικές των σημαντικότερων διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων.


Επενδυτικός Σκοπός:

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης θετικών αποδόσεων σε όλες τις συνθήκες των αγορών σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της επένδυσης σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Oι διακυμάνσεις των τιμών των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει, σε αναλογία και με τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν άμεσα αυτοί οι οργανισμοί κυρίως λόγω του κινδύνου αγοράς και του συναλλαγματικού κινδύνου.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ