Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές και ομόλογα εξωτερικού
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
    (2- 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Mετοχές και ομόλογα του εξωτερικού σε ποσοστό που υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού,. Οι επενδύσεις σε μετοχικές αξίες καταλαμβάνουν ποσοστό που υπερβαίνει το 10% επί του καθαρού ενεργητικού και αφορούν κυρίως επιλεγμένες μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης που ενυπάρχουν, οι μεν Αμερικάνικες κυρίως στο χρηματιστηριακό δείκτη DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE και δευτερευόντως στο χρηματιστηριακό δείκτη S&P 100, οι δε Ευρωπαϊκές κυρίως στο χρηματιστηριακό δείκτη DJ EURO STOXX 50. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μετοχές νεοεισηγμένων εταιρειών. Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις σε ομόλογα / ομολογίες καταλαμβάνουν ποσοστό που υπερβαίνει το 10% επί του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σε προϊόντα της χρηματαγοράς. Η επένδυση σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες (μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που ο χρονικός ορίζοντας της τοποθέτησης των χρημάτων τους είναι μεσομακροπρόθεσμος και επιζητούν μία σχετικά υψηλή απόδοση μέσω των τοποθετήσεων του Α/Κ κυρίως στη διεθνή κεφαλαιαγορά και χρηματαγορά.Επενδυτικός Σκοπός:

Eίναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μέσω των τοποθετήσεών του σε ποικίλες κινητές αξίες κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, τόσο από υπεραξία (από την αύξηση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων) όσο και από εισόδημα (τους τόκους των ομολόγων και των καταθέσεων καθώς και από μερίσματα μετοχών).Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στα Χρηματιστήρια της Ευρωζώνης και των Η.Π.Α.
  • Οι τιμές των ομολόγων
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς
  • Η συναλλαγματική ισοτιμία € / $

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ