Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Εταιρικά ομόλογα εξωτερικού
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος
    (2 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνές

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Επενδύει το ενεργητικό του σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε εταιρικά ομόλογα εξωτερικού. Αναλυτικότερα, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα, ομόλογα / ομολογίες επιχειρήσεων, και δευτερευόντως σε μέσα χρηματαγοράς, προϊόντα χρηματαγοράς, καθώς και ένα μικρό ποσοστό, έως 10% επί του καθαρού ενεργητικού, σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και προσδοκούν υψηλό εισόδημα από τις αποδόσεις των ομολόγων / ομολογιών, κυρίως του εξωτερικού.Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, πρωτίστως μέσω ομολόγων / ομολογιών εξωτερικού.Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Κίνδυνος αγοράς
  • Επιτοκιακός κίνδυνος
  • Πιστωτικός κίνδυνος
  • Συναλλαγματικός κίνδυνος Ευρώ / λοιπών ευρωπαϊκών νομισμάτων

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ