Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δυναμικών Επιχειρήσεων Εσωτερικού επενδύουν σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ, με ιδιαίτερη έμφαση σε δυναμικές επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ταχείας ανάπτυξης. Επιπλέον επενδύει σε προϊόντα χρηματαγοράς και σε παράγωγα


Πού απευθύνεται:

Σε μακροπρόθεσμους πολύ επιθετικούς επενδυτές (ορίζοντα μεγαλύτερο των 5 ετών), που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE/ASE MID 40, αναλαμβάνοντας συγχρόνως και τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο.


Επενδυτικός Σκοπός:

Η επίτευξη ιδιαίτερα υψηλών αποδόσεων σε συνάρτηση με τον υψηλό επενδυτικό κίνδυνο που δημιουργεί το αμιγώς μετοχικό χαρτοφυλάκιο.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.


ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ