Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο China Growth Μετοχικό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές Κίνας
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Κίνα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

  • Σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Χόνγκ-Κόνγκ και κατά δεύτερο λόγο σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και σε παράγωγα.Πού απευθύνεται:

Σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (ορίζοντα μεγαλύτερο των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία της κινεζικής οικονομίας και με τα αποτελέσματα επιλεγμένων κινέζικων εταιρειών.Επενδυτικός Σκοπός:

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου.Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο
  • Οι τιμές των ομολόγων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ