Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Tίτλους χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Βραχυπρόθεσμος (μικρότερος του έτους)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού επενδύει κυρίως σε προϊόντα της χρηματαγοράς του εσωτερικού (προθεσμιακές καταθέσεις, repos, synthetic swap κ.α.)και κατά δεύτερο λόγο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.


Πού απευθύνεται:

Σε βραχυπρόθεσμους συντηρητικούς επενδυτές (ορίζοντα ακόμη και χαμηλότερο του έτους), που επιδιώκουν ανταγωνιστικές αποδόσεις στις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις τους.


Επενδυτικός Σκοπός:

Η επίτευξη της υψηλότερης εισοδηματικής απόδοσης με το μικρότερο επενδυτικό κίνδυνο σε τοποθετήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς
  • Οι τιμές των ομολόγων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ