Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων οι κατοικίες ανήκουν σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

To "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους:
 •  1.  τοποθέτηση θερμομόνωσης

   2.  αντικατάσταση κουφωμάτων

   3.
   αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
4,93%
(με 100% επιδότηση μέχρι 31/12/2015) πλέον εισφοράς Ν.128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4, 5 ή 6 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Μέχρι €12.750
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • 100% επιδότηση επιτοκίου
 • Επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων έως 70%

5 παραπάνω λόγοι για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

 1.  Προνομιακοί όροι δανείου
  • 100% επιδότηση επιτοκίου μέχρι 31/12/2015
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος για 1 έτος
  • Χωρίς προσημείωση ακινήτου

 2.  Έως 70% επιχορήγηση

Ανάλογα με την οικογενειακή και εισοδηματική σας κατάσταση η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται έως και το 70%.

 3.  Δωρεάν Σύμβουλος Έργου

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατεθεί σε σύμβουλο έργου. Η αμοιβή του σύμβουλου έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα και καταβάλλεται κατά την ολική εκταμίευση από την Τράπεζα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 4.  Κάλυψη του κόστους των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» γίνονται δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδονται τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

 5.  Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Με το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον αναβαθμίζετε την κατοικία σας, εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα ενώ συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος για όλους μας.

Ποιές κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Δυνατότητα χρηματοδότησης παρέχεται στις κατοικίες, που πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ.
 • Βρίσκονται σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της ενεργειακής κατηγορίας «Δ» βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Π.Ε.Α.
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες

Ποιός μπορεί να ενταχθεί και με ποια κίνητρα;

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση παρεμβάσεων μέχρι του ποσού των 15.000€ ανά κατοικία.

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημά σας.


Κατηγορία Ωφελούμενων Α1 Α2 Β
Ατομικό Εισόδημα (Α.Ε)
 
Α.Ε ≤12.000€
 
12.000€<A.E ≤40.000€
 
40.000€<A.E ≤60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα (Ο.Ε)
 
Ο.Ε ≤20.000€
 
20.000€<Ο.E ≤60.000€
 
60.000€<Ο.E ≤80.000€
Κίνητρο
  70% Επιχορήγηση
30% 'Ατοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015 εκτός της εισφοράς του Ν.128/75)
    
  35% Επιχορήγηση
65% 'Ατοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015 εκτός της εισφοράς του Ν.128/75)       
  15% Επιχορήγηση
85% 'Ατοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015 εκτός της εισφοράς τουΝ.128/75)
Παράδειγμα
 

Προυπολογισμός Εργασιών: 10.000€
Δάνειο:3.000€
Επιχορήγηση:7.000€
(απευθείας πληρωμή των προμηθευτών)                                                  

 

Προυπολογισμός Εργασιών: 10.000€
Δάνειο:6.500€
Επιχορήγηση:3.500€
(απευθείας πληρωμή των προμηθευτών)                                                  

 

Προυπολογισμός Εργασιών: 10.000€
Δάνειο:8.500€
Επιχορήγηση:1.500€
(απευθείας πληρωμή των προμηθευτών)                                                  Την απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα λαμβάνει η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Χαρακτηριστικά

Ποσό δανείου

Μέχρι 85% του προϋπολογισμού παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό τα 12.750€.Επιτόκιο

To επιτόκιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται στο 4,93%. Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων Α1, Α2 και Β, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως μέχρι και τις 31/12/2015 εκτός της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται στο 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%.Διάρκεια

4 ή 5 ή 6 χρόνια, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31/12/2015.

Μπορείτε να επιμηκύνετε το χρόνο αποπληρωμής του δανείου σας έως 1 χρόνο με το ίδιο επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν εσάς. Η δυνατότητα επιμήκυνσης προσφέρεται μετά την ολική εκταμίευση του δανείου.


Περίοδος χάριτος

Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος για 12 μήνες.

 

Εκταμίευση

Δυνατότητα επιλογής για εφάπαξ ή σταδιακή εκταμίευση:

 • Εφάπαξ – το ποσό του δανείου εκταμιεύεται μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών-αναδόχων, σύμφωνα με τα τιμολόγια επί πιστώσει που έχουν προσκομισθεί
 • Σταδιακά σε 2 εκταμιεύσεις
- Προκαταβολή για ποσό ίσο με το 40% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Απόφασης Υπαγωγής.

- 2η σταδιακή εκταμίευση για το υπόλοιπο ποσό του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Το ποσό εκταμιεύεται μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών-αναδόχων, σύμφωνα με τα τιμολόγια επί πιστώσει που έχουν προσκομισθεί.Αποπληρωμή

Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν:

 • Εισφορά Ν.128/75 και κεφάλαιο
 • Μόνο την εισφορά του Ν.128/75, εφόσον υπάρχει περίοδος χάριτος
Σε περίπτωση προκαταβολής πληρώνετε κανονικά όλο τον τόκο (4,93% πλέον εισφοράς) μέχρι την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών. Στη συνέχεια επιστρέφεται ο τόκος που αναλογεί στο επιτόκιο 4,93%, ενώ για το διάστημα μέχρι 31/12/2015 το επιτόκιο 4,93% επιδοτείται πλήρως.

Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.Εξασφάλιση

Χωρίς προσημείωση ακινήτου.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα

Ο Συνεργάτης Green Banking που βρίσκεται σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου μας, σας εξηγεί τις επιλογές σας και τη διαδικασία. Σας βοηθά να υποβάλετε την αίτησή σας και παρακολουθεί την εξέλιξη του δανείου σας.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος: exoikonomisi.ypeka.gr ή καλέστε στο 210-6969813, Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 με 14.00.
Τα βήματα της διαδικασίας

 1.   Ενημέρωση και έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας

Τηλεφωνήστε μας 24 ώρες το 24ωρο στο 182838 ή στο 210-3288000 ή ελάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΤΕbank για να σας ενημερώσουμε άμεσα αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και ποια είναι τα οικονομικά κίνητρα που σας παρέχονται.


 2.   Αίτηση για οικονομική προέγκριση

Το ύψος του αιτούμενου δανείου εξαρτάται από τις παρεμβάσεις που εκτιμάτε ότι θα πραγματοποιήσετε και την οικονομική σας δυνατότητα για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου.
Αφού σας δώσουμε την οικονομική σας προέγκριση θα σας ενημερώσουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της διαδικασίας του προγράμματος και θα είμαστε κοντά σας για την ορθή συμπλήρωση των εντύπων καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου σας, "εξοικονομώντας" για σας, κόπο και χρόνο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, το Πρόγραμμα καλύπτει δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου έως 250€ (πλέον ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800€(πλέον ΦΠΑ) για πολυκατοικία.


 3.    Πρώτη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή


 4.    Υποβολή αίτησης και πρωτότυπων δικαιολογητικών στο κατάστημα της Τράπεζας 


 5.    Κατ' αρχήν επιλεξιμότητα αίτησης από κεντρική υπηρεσία της Τράπεζας


 6.    Απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ


 7.    Υπογραφή δανειακής σύμβασης


 8.    Δυνατότητα προκαταβολής (εκταμίευση του 40% του προϋπολογισμού των εργασιών)


 9.    Υλοποίηση παρεμβάσεων


10.  Δεύτερη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή


11.  Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή κινήτρων


12.  Έλεγχος και έγκριση της επίτευξης των παρεμβάσεων από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ


13.  Καταβολή κινήτρων: επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κόστους παρεμβάσεων, κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων
       και Συμβούλου Έργου


Απαραίτητα δικαιολογητικά Ελλήνων υπηκόων

Απαραίτητα δικαιολογητικά οικονομικών μεταναστών