Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Στεγαστικού Δανείου για Φωτοβολταϊκά


Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οικονομική προέγκριση στεγαστικού δανειού για φωτοβολταϊκά χωρίς εξασφάλιση:


Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ελλήνων Υπηκόων
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικών Μεταναστών και επιπλέον:


 1.  Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς/προτιμολόγιο της εταιρίας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος


 2.  Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας ή Βεβαίωση από την οικεία Πολεοδομική Αρχή


 3.  Λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του τελευταίου ημερολογιακού έτους, για το ρολόι που αφορά ο συμψηφισμός ενέργειας


 4.  Σε περίπτωση κτιριακού συγκροτήματος/πολυκατοικίας, όπου οι ιδιοκτήτες επιθυμούν από κοινού να εγκαταστήσουν το Φ/Β σύστημα σε

κοινόχρηστο χώρο, θα πρέπει να προσκομιστεί το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.