Δράση «JEREMIE»: Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Γενικής Επιχειρηματικότητας

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού χορηγεί συγχρηματοδοτούμενα δάνεια «JEREMIE» με προνομιακούς όρους για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Κεφαλαίων Κίνησης ή και Επενδυτικών Δανείων. Το 50% του δανείου που προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ είναι άτοκο.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:
 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμό
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
εώς 
4,2%
για όλη τη διάρκεια του δανείου 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 24 μήνες (για επενδυτικά δάνεια) και μέχρι 12 μήνες (για κεφάλαιο κίνησης)
 • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €2.000.000 και αφορά δαπάνες για:

 • Δημιουργία – Διαμόρφωση – Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Αγορά λογισμικών


Για Κεφάλαιο Κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €2.000.000 και αφορά την κάλυψη:

 • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων) και
 • Γενικών εξόδων της επιχείρησης, μισθολογικό κόστος, δαπάνες ΔΕΚΟ κ.λπ.


Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Και για τα δύο είδη δανείων Jeremie, ως επιλέξιμες νοούνται οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Το μέγιστο ποσό δανείου ισχύει αθροιστικά για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια “JEREMIE Γενικής Eπιχειρηματικότητας” που έχει δυνητικά εξασφαλίσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα.

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis)

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Διάρκεια Δανείου Jeremie:


Επενδυτικό Δάνειο


από 3 έως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.Κεφάλαιο Κινήσεως

από 1 έως 4 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες.Τελικό επιτόκιο που επιβαρύνει τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% του συγχρηματοδοτούμενου δανείου Jeremie προέρχεται από το ΕΣΠΑ και είναι άτοκο:

 • Έως 4,2% σταθερό

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο του δανείου.Τρόπος εξυπηρετήσεως

 • Με 3μηνες ή 6μηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης.)Έξοδα Δανείων:

1,5% του ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό € 400.
 


Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, για την υποβολή αιτήσεως στο JEREMIE προσκομίζονται επιπλέον δικαιολογητικά.Δικαιούχοι της Δράσης

Η Δράσηπου αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια «JEREMIE» απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)** κάθε νομικής μορφής που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε.
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

**Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31.08.2016 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.