Δράση «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Η δράση «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» εξασφαλίζει την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση καθώς το 50% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
από 3,90%
έως 4,45%
για όλη τη διάρκεια του δανείου

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Περίοδος Χάριτος μέχρι 2 έτη (για επενδυτικά δάνεια)
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €800.000 και αφορά επιχειρήσεις που:

 • Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί
 • Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί


Για Κεφάλαιο Κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €300.000 και αφορά την κάλυψη:

 • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και
 • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)

Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση.

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.


Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Διάρκεια Δανείου:

Επενδυτικό Δάνειο

από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.Κεφάλαιο Κινήσεως

έως 48 μήνες.Τελικό επιτόκιο* που επιβαρύνει τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% του δανείου προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ και είναι άτοκο:

 • 4,45% σταθερό, για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και
 • 3,90% σταθερό, για δάνεια με εξασφαλίσεις.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο 50% του δανείου.Τρόπος εξυπηρετήσεως

 • Με 3μηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης προεξόφλησης.)Έξοδα Δανείων:

0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό € 2.000 και κατώτατο €100.
 


Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, για την υποβολή αιτήσεως στο ΤΕΠΙΧ προσκομίζονται επιπλέον δικαιολογητικά.Δικαιούχοι της Δράσης

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)** κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

**Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και
    εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

 

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31.01.2017, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω της δράσης του ταμείου δανειοδοτήσεων «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και τη διαδικασία για να τα αποκτήσετε: