Δράση «Δάνεια Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδυσεων (ΕτΕπ) « EIB – GroupedLoans»

Η Δράση «Δάνεια Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» έχει ως σκοπό να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή midcaps (έως 3000 εργαζομένους) για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με προνομιακούς όρους δανεισμού μέσω πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕπ) με τη συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με τριμηνιαίες ή
  εξαμηνιαίες ή
  ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

βάσει
EURIBOR
+ περιθώριο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Μη επιβάρυνση εισφοράς Ν.128/75
 • προνομιακή τιμολόγηση για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση νέων (15-25 ετών)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μέσω της δράσης υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται μεταξύ 20.000€ έως και 12,5 € εκατ.και αφορά την κάλυψη δαπανών για :

 • Αγορά εξοπλισμού
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Κτηριακές εργασίες
 • Κάλυψη αναγκών για τη χρηματοδότηση υποχρεώσεων της επιχείρησης
 • Την εξυπηρέτηση του εμπορικού κύκλου καθώς και αγορά α΄ υλών

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο και Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια Δανείου: 4 εως 8 έτη.

Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια Δανείου: κατ’ ελάχιστο 2 έτη.

Τρόπος εξυπηρετήσεως

 • Με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εμφανίζουν έως €50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού €43 εκατ.
 • Midcaps επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 3.000 άτομα προσωπικό ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και συνόλου ενεργητικού
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με περισσότερους από 5.000 κατοίκους και έχει προϋπολογισμό μικρότερο από €10 εκατ.
 • Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει χαρακτηριστεί προβληματική εταιρεία

Ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων (Jobs for Youth Initiative)

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την απασχόληση των νέων (ηλικιακό έυρος 15-25 ετών) με ένα από τους κάτωθι τρόπους, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με πιο ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα:

 • Αν κατά τους τελευταίους 6 μήνες η επιχείρηση έχει προσλάβει ή προτίθεται να προσλάβει εντός 6 μηνών τουλάχιστον 1 νέο εργαζόμενο (για ΜΜΕ) ή τουλάχιστον 5 εργαζομένους αν πρόκειται για midcap
 • Αν παρέχει η επιχείρηση τη δυνατότητα εκπαίδευσης ή πρακτικής άσκησης σε νέους
 • Αν έχει συνάψει η επιχείρηση σύμβαση συνεργασίας με κάποιο τεχνολογικό ή επιστημονικό ίδρυμα με σκοπό την απασχόληση νέων (π.χ. δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες)

Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τη δράση «Δάνεια Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδυσεων (ΕτΕπ) «EIB – GroupedLoans», καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης τους:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Βρείτε κοντινό κατάστημα